Ниигэм 31 may 2021 2414

​Буряад Уласта коронавирус үбшэн дахинаа һүжэржэ эхилбэ

© фото: egov-buryatia.ru

Һүүлэй үедэ тахал үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүнүүдэй тоо үдэрһөө үдэртэ олошорно. Майн 31-эй мэдээсэлээр, хабарай һүүлшын үдэр 92 үбшэнтэн элирүүлэгдээ.

Майн 30-да коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар уласай штабай суглаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ талаар даабаринуудые үгэһэн байна.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман үдэр бүри үбшэнтэниие оруулха һууринуудые хинана. Эмнэлгын эмхинүүд call түбүүдэй болон 112 гэһэн халуун утаһанай ажал эршэдүүлнэ. Июниин 2-һоо июлиин 1 болотор һэргылэмжын хэмжээндэ томошуулай бэеын тамир шалгалта болюулагдаба.

Буряад Уласай үйлэдбэриин яаманда COVID-19 үбшэ аргалха талаар эмүүдые хинаха гэжэ даалгагдаа.

Уласай дэбисхэртэ тамирай хэмжээ ябуулганууд харагшадгүйгөөр үнгэргэгдэхэ. 50% харагшадтай хэмжээ ябуулгануудые Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманда хэлсэгдэһэнэй удаа эмхидхэгдэхэ.

Майн 31-һээ хүнүүдэй олоор ябадаг газарнуудта: худалдаа-наймаанай түбүүдтэ, халуун хоол баридаг газарнуудта, ниитын унаада хиналта шалгалта эмхидхэгдэхэ. 

Фото: egov-buryatia.ru