Ниигэм 1 jun 2021 366

​Нооһо хайшалаанай һайндэр Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ

© фото: pixabay.com

Байгша оной июниин 5-да үдэрэй 13 часта Улаан-Үдын Үбэр Байгалай арадуудай хониной нооһо хайшалгын баяр эмхидхэгдэхэ. Хэр угһаа буряад арадай үдхэдэг табан хушуун малай нэгэн болохо хонин һүрэг харагшад хараха аргатай.

 - Нүүдэлшэ арадай ажабайдалда хонин ехэ удха шанартай байһан гээшэ. Хониной нооһоор һэеы гэрэй хушалта, унтари, хубсаһа бүтээдэг. Үхибүүтэй болоходоо, түрэ, найрта, обоо, буянда хониной мяхан эгээл хүндэтэй хоол гээшэ ааб даа, - гэжэ Буряад Уласай соёлой яаманда тэмдэглэнэ.

Музейн хүдэлмэрилэгшэд хониной нооһо хайшалаанай үхы ажал харуулха юм.

Фольклорно ансамблиин хабаадагшад һэеы даралгын ёһо гурим харуулжа, арадай дуунуудые хангюурдажа, ёохор хатарха юм.Фото: pixabay.com