Ниигэм 1 jun 2021 448

​Буряад Уласта Эржена Будаевагай дурасхаалда хүшөө табигдаха

© фото: youtube.com

Олониитын ажаябуулагша Эржена Будаевагай дурасхаалда Буряадай ниислэл хотодо хүшөө табигдаха. Энэ талаар мүрысөөн соносхогдобо гэжэ Саян Будаев Facebook хуудаһандаа дуулгаба.

- Хүшөө табиха гэһэн үүсхэл Буряад Уласай Засагай газарта дэмжэгдээ. Олониитын мэдээжэ ажаябуулагша, инвалид-колясочнигуудай «Преодоление» эблэл байгуулагша (тэрэнь саашадаа «Һаадгүй оршонтой ниигэм байгуулха талаар уласай олониитын жаса» болоһон) Эржена Будаевагай дурасхаалда хүшөө зорюулагдаха, - гэжэ Саян Будаев тэмдэглэнэ.

Эржена Будаевагай түрэл гаралынь, нүхэдынь Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр хүшөөгэй эрхим түсэл элирүүлхэ талаар мүрысөөө соносхобо.

- Мүрысөөнэй дүримүүдээр, 2021 оной июниин 21 болотор ажалнуудаа [email protected] гэһэн сахи ъхаягаар эльгээхээр, - гэжэ Саян Будаев хэлэбэ.

Эржена Будаевагай дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөө Ранжуровай гудамжада табигдаха юм.

Фото: youtube.com