Ниигэм 1 jun 2021 451

Буряад Уласай Байгал шадарай болон Сэлэнгын аймагта харгы заһабарилагданагүй

Заһабарилагдаха харгыда уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хүдэлмэрилэгшэдые хараагүй

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников Байгал шадарай болон Сэлэнгын аймагуудта харгын заһабарилга шалгажа ошоходонь, нэгэшье хүдэлмэрилэгшэн харагдаагүй. Гэхэ зуура, заһабарилгын ажалнууд эндэ майн эхиндэ хэгдэжэ эхилхэ байгаа.

«Ажалай үдэр ажалай сагта объект дээрэ нэгэшье хүдэлмэришэн үгы», - гэжэ тэрэ сүлжээ холбоондо бэшэһэн байна.

- Харгы майн эхиндэ заһабарилагдажа эхилхэ аад, мүнөө болотор юуншье хэгдээгүй. Подрядна эмхинүүд иигээд ажалаа ябуулна!. Түргэн дары шиидхэбэри абаха хэрэгтэй, хэлсээн болюулагдаха лабтай, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хэлэбэ.

Фото: Евгений Луковниковой хуудаһанһаа гэрэл зураг абтаба