Ниигэм 1 jun 2021 355

​Буряад Уласта коронавирусһаа эдэгэһэн хүнүүдые эмшэд шалгаха

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта коронавирусһаа эдэгэһэн хүнүүд диспансеризаци гараха. Нэн түрүүн хүндөөр үбшэлһэн, ондоо үбшэтэй хүнүүдэй бэеын тамир шалгагдаха гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова мүнөөдэр, июниин 1-дэ, хэлэбэ.

- Июлиин 1-һээ коронавирусһаа эдэгэһэн хүнүүдые диспансеризаци гаргаха талаар ехэ ажал эхилхэмнай. Үнгэрһэн жэлдэ, байгша оной эхиндэ коронавирусаар үбшэлһэн, ондоо үбшэтэй хүнүүдые нэн түрүүн бүридхэлдэ оруулхабди. Хэмжээ ябуулгын түсэб табигданхай, - гэжэ Евгения Лудупова хэлэбэ. 

Фото: pixabay.com