Ниигэм 2 jun 2021 176

​Буряад Уласта өөрынь дураар нохойнуудые газаа табиһан зон ялада унаха

© фото: pixabay.com

Буряадта гэрэй амитадта буруугаар хандалгые шалгадаг түргэн хүдэлсэтэй бүлгэмүүд ажалаа үргэлжэлүүлһээр. Ветеринарна управлениин эпизоотическэ эсэргүүсэлтын комиссиин түрүүлэгшэ Эрдэм Сангадиевай тэмдэглэһээр, апрелиин 28-һаа майн 24 болотор Буряадта нохойнуудаа өөрынь дураар табижархиһан, тэдэнээ бүридхэлдэ оруулаагүй болон нохойнуудые хүндэ добтололгые хорёогүй нохойнуудай эзэдтэ 119 протокол табигдаа.

Хамта дээрээ жэлэй эхинһээ энэ гурим эбдэгшэдтэ захиргаанай хэмжээнүүдэй абтаха 1 мянга 900 протокол табигдаа.

- Гэрэй амитадта һэргылэмжын тарилга алба табиха болон галзуу үбшэнэй хойшолонгуудай аюулые ойлгууламжын хүдэлмэри ажаһуугшадай дунда ябуулагдаһаар. Тэжээмэл амитадта хандалгын гуримые хазагайруулһан зониие харюусалгада хабаадуулха ажал хэрэг республикын аймагуудай болон хотонуудай захиргаанууд саг үргэлжэ һаадгүй ябуулна, - гэжэ Эрдэм Сангадиев онсолоо.

Һануулхада, дээрэ хэлэгдэһэн гурим хазагайруулһан ажаһуугшадта 3 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр; албанай түлөөлэгшэдтэ – 10-һаа 50 мянган түхэриг хүрэтэр; хуулиин эрхэтэдтэ – 50-һаа 100 мянган түхэриг хүрэтэр захиргаанай яла ашагдадаг.

Нохойнуудые бүридхэхэ гурим эбдэһэн ажаһуугшадта 3-һаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр; албанай түлөөлэгшэдтэ – 5-һаа 20 мянган түхэриг хүрэтэр; хуулиин эрхэтэдтэ –10-һаа 20 мянган түхэриг хүрэтэр захиргаанай яла ашагдадаг.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ​

Фото: pixabay.com