Ниигэм 2 jun 2021 236

​Уласхоорондын түрүүшын рейс Буряадта бууба

© фото: БГТРК

Буряад Уласта түрүүшын уласхоорондын рейс июниин 1-дэ ерэбэ. Ушар гэхэдэ, коронавирусэй пандемиhээ дулдыдажа, нёдондо жэлэй март hараhаа хари гүрэнүүдтэй агаарай холбоо болюулагдаа hэн. Мүнөө хизаарлалтанууд нэгэ бага hуладажа, зарим гүрэнүүдhээ агаарай онгосонууд ниидэжэ ерэдэг болохонь.

Узбекистанhаа ерэhэн чартер уласхоорондын ниидэлгэнүүдые нээбэ.

- Монголой агаарай компанинууд дахяад ниидэжэ эхилхэеэ бэлэн, Улаан-Баатарhаа дулдыдана ха. Һаядаал зүбшөөл абажа, "Хунну Эйр" компани иишэ тиишээ зониие шэрэхэ, - гэжэ аэропортын захирал Дмитрий Гармаев хөөрэбэ.

Солонгостой хөөрэлдөөн эмхидхэгдэнэ, харин хэзээ Сеул хото руу ниидэдэг болохоб гэжэ эли бэшэ. Хитад огторгойгоо онгосонуудта хаанхай. Мүнөө уласхоорондын рейс эмхидхэхын тула, аргагүй олон эрилтэ дүүргэгдэхэ ёhотой: коронавирусай талаар уласай болон гүрэнэй оперативна штабуудай Росииин авиациин зүбшөөл  хэрэгтэй. Гэхэтэ хамта, агаарай компанинууд мүнгэ олзоборилхо арга боломжотой байха ёhотой бшуу. Тиимэһээ хилын харуулшад, тамуужанай болон Рсопотреб-хиналтын мэргэжэлтэд ажалаа эбтэй ябуулхань тон шухала.

Зунай амаралтын хаhада «Байгал» аэропорт шэнэ рейснуудые нээхэ гэжэ оролдолго хэнэ. Москва болон Новосибирск хотонуудhаа гадуур арад зондо Томск болон Екатеринбург хото хүрэтэр ниидэхэнь hайхашаагдаа. Энэ замаар самолёдой 96 хуби hуури эзэлэгдэнэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК