Ниигэм 2 jun 2021 228

​Зунай амаралтын үедэ үхибүүдэй аюулгүй байдалай талаар хэшээл Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдээ

© фото: БГТРК

Һургуулиин үхибүүд зунайнгаа амаралтада гаража, сүлөөтэй болобо. Тиимэһээ тэдэнэй аюулгүй байдал тон шухала анхарал доро абтаха ёhотой.  "Молодёжка ОНФ" болон МЧС-эй мэргэжэлтэд суг Улаан-Үдын 65-дахи hургуулиин шабинарта тусхай хэшээл үнгэргөө. 

Һургуулиин партын орондо дүхэриг шэрээ. Үхибүүдэй hонирхол татуулхын тула хүн бүхэнэй урда нэрэнүүдынь бэшээтэй, мүн лэ уhан бэлдээтэй. Энэ хэшээл хадаа "Минии аюулгүй амаралта" гэhэн бүхэроссиин ябуулгын гаршаг доро эмхидхэгдэнхэй. Росси дотор майн 31-hээ июниин 5 болотор иимэ түхэлэй уулзалганууд үнгэргэгдэнэ.

"Молодёжка ОНФ" гэhэн эмхиин эдэбхитэд Улаан-Үдэ хотын 65-дахи hургуулиин 5-дахи ангиин шабинарые суглуулжа, аюулгүй гурим сахиха талаар ойлгуулжа үгөө. Энэ хэшээлдэ Буряадтахи МЧС-эй Улаан-Үдэ хотын  hэргылэмжын талаар  ахамад инспектор Анна Давыдова уригдажа, түймэр сараха гурим тухай hануулаа. Мүн лэ үхибүүдэй анхаралда түймэр тухай баримтата фильм харуулагдаа.

Удаань Буряадтахи "Молодёжка ОНФ-эй" координатор Александра Глушкова газаа наадахадаа, ямар дүрим сахиха хэрэгтэйб гэжэ тэмдэглээ. Хаягдаhан гэр, байшан соо наадахагүй, танигдаагүй хүнтэй харилсахагүй, мүн лэ тэрэнэй авто-унаа руу hууха хэрэггүй гэхэ мэтэ ойлгосо дабтагдаа. Хэшээлэй түгэсхэлдэ үхибүүд hургуулиин аюулгүй байдал ямар байха ёhотойб гэжэ зурагуудые зураа. Эдэ зурагууд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэа эльгээгдэжэ, hургуулиин аюулгүй байдалда анхарал хандуулха зорилго табигдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК