Ниигэм 3 jun 2021 347

Улаан-Үдэ хото шадархи лагерьнууд ажалаа эхилбэ


Мүнөө «Байкальские волны», «Огонёк» лагерьнууд хүүгэдые угтан абанхай. Июниин 5-да түрүүшын халаан Дээдэ Онгостойн «Чайка» лагерьта эхилхэ.
Нэгэ халаан хорин нэгэн үдэр соо үргэлжэлхэ. Энэ хабартаа коронавирусай ехээр һүжэржэ эхилһэн ушарһаа, амарха үхибүүд бүхы мэргэжэлтэдтэй хамта нэгэ үдэр амаралгын газар абаашагдаха, асарагдаха. Тиигээд гурбан долоон хоногой туршада иишэ тиишээ ябахагүй, түрэлхидынь оруулагдахагүй. Нэгэ лагерь амарха үхибүүдэй 75 %-тээр дүүргэгдэнхэй. Энэнь Роспотреб-хиналтын эрилтэнүүдһээ дулдыдана.
Лагерьнуудта хүдэлхэ бүхы мэргэжэлтэд, багшанар, хүмүүжүүлэгшэд уридшалан COVID-19-дэ шалгалта тушааһан байна. Булта энхэ элүүр гэжэ тодорхойлогдоһон.
Энэ жэлэй зунай хаһада лагерьнуудай путёвкодо гаргашалагдаһан мүнгэнэй хахадынь «Хүүгэдэй кешбэк» гэһэн тусхайта программаар түрэлхид бусаажа абаха аргатай. Тиимэһээ сентябрь һарын 15 болотор түрэлхид  мүнгөө эрьюулжэ абаха болзортой. Тусхайта сайт дээрэ орожо, «Мир» картаар путёвкын мүнгэ түлэһэн байбал, долоон хоногой туршада мүнгэнэй хахадынь һөөргөө бусаагдаха болоно. Энэ программада амаралгын газарнуудай ехэнхиниинь оруулагданхай.
Энэ зундаа Улаан-Үдэ хото шадархи 10,  үдэрэй туршада ерээд амарха 53 лагерьнууд хүдэлжэ, хамта дээрээ 9300 гаран хүүгэд амарха юм. Спортын шэглэлтэй лагерьнууд июниин хахадһаа ажаллалжа эхилхэ.

Фото: pixabay.com