Ниигэм 3 jun 2021 380

Харгынууд арюун боложол байна

Улаан-Үдэ хотын 113-дахи микрорайондо харгы заһабарилха хүдэлмэринүүд эхилбэ.  1,8 км харгы заһабарилагдахань.

Һүүлэй үедэ тэндэ олоор гэрнүүд баригдажа, ажаһуугшадай тоо дээшэлһэн байна. 

Мүнөө харгын ажалшад хуушан хушалтыень абажа, харгын захаар дэлгэгдэһэн бордюр юумэ һэлгэхэнь. Шэнээр асфальт дэлгээгдэхэһээ гадна, ябаган зоной ябаха харгынууд түхеэрэгдэхэ, ниитын унаагай зогсодог 4 буудал, борооной уһанай тусхайта түхеэрэлгэнүүд хэгдэхэ. 

Ехэхэн ажал хэгдэхэ болоно. Анхан  борооной уһа урдахуулха түхеэрэлгэ үгы байгаа. Тэрэниие заал һаа хэжэ, уһанай саашаа урдажа гарахада, харгы һандархагүй, бүтэн байха», - гээд Улаан-Үдэ хотын барилгын хорооной харгы барилгын управлениин дарга Павел Малых хэлэнэ.

ООО «Нардеван Строй» бүлгэм энэ ажал ябуулна. Хамта дээрээ 49,7 сая түхэриг һомологдожо, байгша оной сентябрь һарада шэнэ харгы ашаглалгада тушаагдаха болзортой.

Фото: pixabay.com