Ниигэм 3 jun 2021 646

Эрхүү можын дасангуудай урданай гэрэл зурагууд олдоо

Эрхүү можын дасангуудай урданай гэрэл зурагууд олдоо гэжэ «Орда Инфо» албанда Усть-Ордын «Тубдэн Даржалин» дасанай шэрээтэ Зоригто лама дуулгаһан байна.

«Эдэ гэрэл зурагуудые Тальцын этнографическа музейн хүдэлмэрилэгшэд намда дамжуулаа. Урданай буулгабаринууд архивта олдоо. Эрхүү можын буддын шажантанда энэ ехэ сэнтэй бэлэг. Энээнһээ урид Усть-Ордынский һуурин шадарай Мүрэнэй дасан ямар байгааб гэжэ таамаглаахаһаа бэшэ юумэн үгы һэн. Кырмагай дасанай гэрэл зураг олдоо. Би Баяндайн аймагай Тухум нютагай аха захатантай хөөрэлдэхэдэм, дасан аргагүй гоё байһан гэжэ хэлээгшэ һэн. Мүнөө тэдэ дасангууд ямар байгааб гэжэ тодо мэдэнэбди», - гэжэ Зоригто лама хэлэнэ. 

Гэхэтэй хамта, мүнөөшье болотор Оһын аймагай Бэлшэр нютагай дасанай гэрэл зураг олдоогүй.

«Хужарай дасанай зураг олдоо һаань, баһал һайшаалтай байха һэн. Эдэ гэрэл зурагуудай олдобол, Ойхоной аймагта дасан бодхоохо түсэб түргэн бэелүүлэгдэхэ байгаа», - гэжэ Зоригто лама тэмдэглэнэ.

Фото: orda-info.online