Ниигэм 3 jun 2021 351

​Буряадай Түнхэнэй аймаг хүрэтэр авиазам нээгдэхэ

© фото: egov-buryatia.ru

Гүрэн лотороо аяншалга хүгжөөхэ талаар байгша оной июль һараһаа сентябрь болотор Улаан-Үдэ-Хэрэн-Улаан-Үдэ гэһэн шэглэлээр самолёт ниидэхэ.

Буряадай транспортын яаман рейс байгуулха талаар «Харгын карта» байгуулаа. Түрүүшын рейс 2021 оной июлиин 15-да түсэблэгдэнхэй.

«Мүнөө сагта авиазамаар хүнүүдэй ябадаг болохо талаар ажал ябуулагдана. Федеральна хэмжээндэ энэ ажалда тэдхэмжэ түлэгдэнэ. Манай уласта 2017 оной май һараһаа уласай хойто аймагуудта, Нижнеангарск, Таксимо хүрэтэр субсидированиин программа байгуулагданхай. Саашадаа уласай замуудые хүгжөөхэ талаар ажал ябуулха түсэбтэйбди», - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ.  заместитель Председателя Правительства Бурятии.

Биледэй сэн гурбан мянган түхэригэй хэмжээндэ байха.

«Түнхэнэй аймаг хүрэтэр Л-410 гү, али Ан 28 түхэлэй самолёдууд ниидэхэ гэжэ багсаажалагдана. Биледэй сэн 3 мянган түхэриг тухай байха», - гэжэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайд  Александр Гоге тэмдэглэбэ.

 

Фото: egov-buryatia.ru