Ниигэм 4 jun 2021 307

Барилгын талаар ехэхэн ажал ябуулагдана

Улаан-Үдэ хотын Жердевэй нэрэмжэтэ үйлсэдэ шэнэ һургуули баригдахань.

«Дом 2000» гэһэн эмхинтэй хэлсээн баталагдажа, 32-дохи дунда һургуулиин хажууда шэнэ һуралсалай гуламта бодхоогдохо. Тиигэжэ 2022 оной түгэсхэлдэ 250 һууритай һургуули нээлгын ёһолол үнгэргэгдэхэ түсэбтэй.

Мүнөө проект баталха талаар ажал эхилэнхэй. Иигэжэ һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар хэмжээнүүд абтана», - гээд Буряад Уласай барилгын сайд Николай Рузавин хэлэнэ.

Барилгада Ород Уласай, Буряадай, ниислэл хотын һанһаа 386 сая түхэриг шэглүүлэгдэбэ.
Гэхэтэй хамта Улаан-Үдэ хотын 103-дахи микрорайондо тамирай болон элүүржүүлгын шэнэ комплекс баригдана. Эндэ урилдаанай харгынууд, футбол наадалгын ехэ талмай хүхеэрэгдэжэ байна. Байгша оной ноябрь һарада барилга дүүргэгдэхэ болоно. Үшөө тиихэдэ декабрь һарада зүүн зүгэй спортын зүйлнүүдэй тусхайта түбэй байшан ашаглалгада тушаагдаха болзортой. 
Ород Улас дотор ажаһуугшадай байдал һайжаруулха, бэеын энхэ элүүрые улам бэхижүүлхэ зорилготойгоор спортын талмайнууд, байшангууд, түбүүд олоор бодхоогдожо байһаниинь һайшаалтай. Тэндэ ямаршье хүн орохо аргатай.

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy