Ниигэм 4 jun 2021 224

Монгол Ороной ажаһуугшад хари гүрэн ошохо аргатай

Байгша оной июниин 1-һээ Монгол Орон хилэнүүдээ нээбэ.

Монголой Засагай газарай хэблэлэй албанай дарга Ц. Ганзориг энээн тухай мэдээсэл үгэбэ.
Тэрэнэй тэмдэглэһээр, Монголой ажаһуугшад арбаад хари гүрэн ошохо аргатай болобо. Турциин, Америкын Холбоото Штадуудай, Араб Эмирадуудай, Грециин, Кыргыстанай, Таиландын, Индонезиин, Бразилиин, Египедэй болон Индиин хилэнүүд нээгдэбэ. Һаядаа бусадшье хари гүрэнүүд руу ошохо зүбшөөл үгтэхэнь. Энээнһээ урид Монголой ажаһуугшадта коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абаһан тухай үнэмшэлгэ үгтэхэ. Мүнөө дээрээ Ород Улас, Хитад, Урда Солонгос, Казастан болон Европын хэдэн гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдтэй хэлсээнүүд баталагдаха талаар ажал ябуулагдана.
Тиибэшье, СОVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын хоёр тарилга абаһан эрхэтэн Монгол Орон ошохо аргатай болоо.

Фото: pixabay.com