Ниигэм 7 jun 2021 170

​Олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд Буряадта хоригдоно

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотын үдэр июнь hарада эмхидхэгдэхэ аад, мүнөө хойшолуулагдаа. Июниин нэгэндэ үхибүүдэй уласхоорондын hайндэр сахим аргаар үнгэрөө. Буряад Уласта коронавирусай дахинаа һүжэржэ эхилһэн ушарһаа хэмжээ ябуулганууд хоригдоо.

Аман, хамараа бүглэжэ, олониитын газарнуудта хоорондоо зай бариха, тарилга абаагүй наhажаал зон олон хүнүүдтэй харилсахагүй, гэртээ hууха гэжэ Толгойлогшын зарлиг гаранхай.

Гэхэтэй хамта, уhан дээгүүр аяншалгын дүй дүршэлөөр тэмсээн хоригдоо. Роспотребхиналтын зууршалан дурадхахада, тамиршад зүбшөөбэ.

«Бэлэдхэл ябуулаашье hаа, мүнөө эпидемиологиин талаар байдалай доройтоходо, мүрысөөгөө хожом үнгэргэхэ тухай шиидээбди», - гэжэ Буряад Уласай тамирай аяншалгын хорооной түрүүлэгшэ Виктор Магданов тэмдэглээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com