Ниигэм 7 jun 2021 226

​«Буузын баяр» - Южно-Сахалинск хотодо

© фото: gordburyatia.ru

 Байгша оной июниин 12-то Южно-Сахалинск хотодо «Буузын баяр» гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Тус фестиваль Сахалинай хизаарай Засагай газар дэмжэһэн байна. «Буузын баяр» гэһэн фестиваль Юрий Гагаринай нэрэмжэтэ соёлой болон амаралгын паркда үнгэрхэ. Хүйтэн, хура бороотой уларилай тогтоо һаань, Солонгосой соёлой түбтэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ.

Бууза хадаа буряадууд болон монголшуудай эгээл дуратай, хүндэтэй, заншалта эдеэн болоно. Хэр угһаа хойшо хүндэтэ айлшадые угтахадаа, һайндэртэ буузаар хүндэлдэг заншалтайбди. Үнгэрһэн жэлдэ Буряадай бууза бүхэроссиин «Вкусы России» гэһэн мүрысөөндэ «Арадай һанал хуряалга» гэһэн номинацида түрүүлээ.

Мүнөө сагта бууза эдихэеэ һанаа һаа, үдэр бүри эдихээр. Олоной хоол баридаг буузын газарнууд тоогүй олон болонхой.

Сахалинда Буряадай нютаг зоной «Байкал» эблэл Сахалинай можын Засагай газарай дэмжэлгээр олон хэмжээ ябуулгынуудые үнгэргэжэл байдаг гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: gordburyatia.ru