Ниигэм 7 jun 2021 266

​Буряадай Бэшүүрэй аймагта ажалай һууринууд ехэ элбэг

© фото: pixabay.com

Мүнөө сагта hайн ажалтай болохо гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ. Гэбэшье, Бэшүүрэй аймагта ажалай hууринууд ехэ элбэг. Эндэхи hуурин тосхонуудай 20 мянга гаран ажаhуугшад аймагай ажалаар хангалгын түбтэ хандаhан байна.

Бэшүүрэй аймагай хүн зониие ажалаар хангалгын түбтэ мүнөө аймагайнгаа арад зондо ажалай 400 hуури дурадхана. Оршон сагай эрилтээр олонхи хангалгануудынь онлайн гуримаар зохёогдонхой. Бэшүүрэй аймагай  эмхи зургаанууд, олзын хэрэг эрхилэгшэд хүн зониие ажалаар хангалгын түбтэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэ.

«Бэшүүрэй аймагай хүниие ажалаар хангаха түб 30 жэлэй хугасаада hайн дүршэлтэй ажаллажа байна. Манай социальна хамгаалгын таhаг энэ түбтэй нягта холбоотой ажалаа ябуулдаг. Үшөө саашадаа урагшатай хүдэлжэ ябахыень хүсэнэбди», - гэжэ Бэшүүрэй аймагай социальна талаhаа хамгаалгын таhагай дарга Вера Жигжитова хубалдаа.

Мүнөө Бэшүүрэй аймагта худалдаа наймаанай, үйлэдбэриин болон хүдөө ажахын эмхинүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд ехэ эрилтэтэй. Ажал бэдэрhэн зондо тааруу зохид ажал заатагүй дурадхагдаха. Аймагай ажалаар хангалгын түбэй 6 мэргэжэлтэд үдэр бүри мянгаад хүниие угтан абажа, горитой хубидань туhа хүргэжэ шадана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com