Ниигэм 7 jun 2021 153

​Буряад Уласай Захааминай аймагта ажабайдал һайжаруулха талаар горитой ажал хэгдэнэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Захааминай аймагта инфраструктура хүгжөөхэ талаар, үйлсэ гудамжануудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар ехэ ажал ябуулагдана. Түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ ажаhуугшад хабаадажа, өөрынгөө hанамжануудые элирхэйлнэ. Тэрэ тоодо, амаралгын сэсэрлиг гоё болгохын талаар ажал хэгдэнэ. Хүн зоной амарха, сэнгэхэ талаар гоё, hайхан байдал зохёогдожо, парк соо ябахада, аятай болоо.

Закаменск хотын мэр Михаил Цыреновэй хэлэhээр, байгша ондо харгынууд хэгдэхэ, асфальтаар хушагдаха, горхон дээгүүр гарадаг хүүргэ шэнэлэгдэхэ.

Нёдондо жэл Бүхэроссин мүрысөөндэ эгээл эрхим проект дурадхажа, Закаменск хото илажа гараhан юм. Титовой гудамжа болбосон түхэлтэй болгохо талаар мүнөө үедэ ехэ ажал хэгдэнэ. "Дүүжэн" гээд нэрэтэй арт-объект hаядаа байгуулагдаха, зайн гал татагдаха, хүн зоной ябадаг харгынууд заhабарилагдаха түсэбтэй.

“Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ” гэhэн программаар Захаамин аймагта мүнгэн һомологдожо, олон байшангууд заhабарилагдажа эхилээ.

- Баянголдо, Хамнида тамирай талмай баригдаха, Далахай нютаг руу харгы хэгдэхэ, - гэжэ аймагай захиргаанай толгойлогшын орлогшо Александра Осокина хэлэбэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК