Ниигэм 7 jun 2021 436

​Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнууд харгын шанар шалгана

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнууд харгын шанар шалгаhаар. Карл Марксын бульвар дээрэхи бордюр хэр зэргэ тодхогдоноб гэжэ тэдэ хаража, олон дутуу дундануудые элирүүлээ. Шалгалтын дүнгүүдээр, барилгын эмхидэ энэ алдуунуудые заhаха тухай мэдүүлээ.

Карл Марксын бульварай харгы болон тротуар заhабарилгада 23 сая түхэриг гаргашалагданхай. Барилгын эмхидэ мүнгэ түлэхэһөө урид тэдэнэй хэhэн ажал комисси шалгана. Хиналтын иимэ ажал Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнууд 2-дохи жэлээ эмхидхэнэ. 

Һунгамалнууд харгы барилгын ажал хинажа байха, тиимэhээ ажалдаа харюусалгатайгаар хандахыень hунгамалнууд барилгашадта hануулба. Бордюр муу шанартайгаар хэгдээ гэжэ "Олимп" барилгын эмхиин захирал Евгений Доржиев зүбшэбэ.

Хүн зоной ябаха тротуар hунгамалнууд шалгажа, тэрэ тусхай эрилтээр хэгдэhэн байна гэжэ тэмдэглээ. Ажаhуугшад энэ ажалдань hайн сэгнэлтэ үгэнэ. Иимэ тротуарнууд бульварай хоёр талада хэгдэхэ. Энэ ажал "Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд" гэhэн программаар бэелүүлэгдэнэ.

Сентябриин 1 болотор эндэ 2 дабхар асфальт хушагдаха юм. Шухала анхарал харгын тэмдэгүүдтэ хандуулагдана. Эндэ ябаган зоной гараха нэмэлтэ газар баригдахаар хараалагдана. Мүнөө заһабарилгын ажал hая эхилбэ, тиимэhээ барилгын хойноhоо хиналта эмхидхэгдэжэл байха гэжэ Улаан-Үдэ хотын зүблэлэй hунгамалнуудай түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Белоусов хэлэбэ.

Һануулан хэлэхэдэ, 2020 оной шалгалтын дүнгүүдээр барилгын 2 эмхи энэ ажалда хабаадахаяа болюулагданхай. Мүнөө жэл Улаан-Үдэ хотын 33 километр харгы заhабарилагдахаар хараалагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК