Ниигэм 7 jun 2021 330

​Буряад Уласта хизаарлаһан хэмжээнүүд сахигдана гү гэжэ шалгалта үнгэргэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Һүүлэй үдэрнүүдтэ коронавирус үбшэнэй ехээр hүжэрхэ ушар бүридхэгдэнэ. Улаан-Үдэ хотодо дахин мобильна бүлэгүүдэй ажал hэргэжэ, үдэр бүри шалгалтанууд эмхидхэгдэжэ эхилбэ. Тэдэнэр антиковидна гурим сахиха талаар дүрим хазагайруулагшад, захиргаанай харюусалгада татагдана.

Буряад Уласай ажаһуугшадай олонхинь хизаарлаһан хэмжээнүүдһээ эсэжэ, гурим сахихаяа болижо, маска зүүхэеэ болинхойнууд. Заримашуул вакцина табюуланхайб гэнэ, бусад зон маскаяа гэртээ мартааб гэhэн шалтаг олоно. 

Тиигэбэшье хизаарлагдамал гуримай үедэ ниитын транспорт соо ябахадаа, заал hаа, маска үмдэхэ хэрэгтэй юм. Хэрбэеэ мобильна бүлэгэй анхаралда оробол, гүйсэдхэхы харюусалгада татагдажа, яла түлэгдэхэ. Тэрэнэй хэмжээн 500-hаа мянга хахад түхэриг хүрэтэр юм.

Ниитын транспорт соо маскагүй ороо hаа, жолоошонhоо худалдажа байха хэрэгтэй гэжэ хинагшад пассажирнуудта хандаа.

- Халуун болохотой адли, хүн зон ама хамараа хаахаяа hананагүй, автоунаа соо бүри халуун байна ха юм, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай транспортын хорооной таhагай мэргэжэлтэн Сергей Мясников хэлэбэ. Теэд маска зүүхэ хэрэгтэйл даа гэжэ тэрэ ажаhуугшадта хандана. Эмшэдэй тэмдэглэhээр, коронавирусhаа тарилгатайшье hаа, маска зүүгээд ябахань шухала.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com