Ниигэм 7 jun 2021 431

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Бидструпай зурагһаа һабагша татан...

Даниин суута уран зурааша Херлуф Бидструпай бүтээһэн 5000 зураг соо онсо нэгыень илгаруулмаар байдаг. Ажалта үдэрэй урда сэлмэг бүтэн байһан хүн дүүрэхэ тээшэнь үрзышэнхэй, хэдэн тээһээ арбагайдуулан татуулһан хадхуур-“колючка” мэтэ болошонхой...

Журналистын ажалай ветеран Т.В.Самбялова нэгэ үедэ хэдэн тушаал даажа ябаа. Хэблэлэй байшангай генеральна директорэй - ахамад редакторай уялгануудые дүүргэгшэ байхаһаа гадна харюусалгата секретариин тушаал даадаг байба. Үшөө “Бизнес-Олзо”, “Спорт-Тамир” сонинуудые уншажа, гараа табиха.

Ажахын, эмхидхэлэй асуудалнууд ангаахай дальбараанууд мэтэ “Шиидхэ, шиидхэ” гэһэндли үглөө бүхэн амаа ангалзуулжа байдаг һэн бэзэ. Эршэтэй ажалһаа нилээн хатуужаһан, шэрхи болоһон, мүн эрдэм мэдэсын талаар баян багажтай хадаа алииеншье дабажа, хүндэхэн ашаа хүшхэрэн шэрэжэ ябаал даа.

Нэгэ үглөөгүүр Туяна Владимировнагай Түнхэнэй аймаг гараха гээд зэһэжэ байһан сагтань тудалдабабди. Хэблэлэй албанһаа ороһон мэдээгэй гуримаар хэдэн сурбалжалагшые иишэ-тиишэнь даабаряар ябуулба. Типографитай хэлсээнэйнгээ гурим тододхобо. Ород Уласай хэмжээндэ соносхогдоһон конкурс урагшань дугшуулха тухай бидэнэртэ, редакторнуудта, һануулба. Мүнгэн һангаа тоолодог албантай салингай талаар хөөрэлдөөд абаба.

Иигэжэ хэдэн тээшээ арбагайдан яаража байхадань, уншагша хонходоно. Тиимэ хаягаар, тиимэ киоскдо газетэ асараагүй юм ха. Энээниие элирүүлхыень захилай таһагтаа даабари үгэнэ. Дахин хонхо... “Туяна Владимировна, таанар һунгалта тухай идхалга бэшэнэт. Теэд өөһэдөө хэнэй түлөө дуугаа үгэхэеэ байнат?”- гэжэ һонирхобо ха. Харюусангүй орхихын аргагүй. Үбгэжөөл дээшэ, доошонь хонходохо, амар заяа үзүүлхэгүй ха юм.

Арайшье гэжэ ами оробоб, гарахам гэнтүү байтарынь, верстальщигууд “Үсэгэлдэрэймнай компьютер заһагша хэдыдэ ерэхэ хаб?” - гэлдэнэ. “Басагад, өөһэдөө хонходыт даа. Холын харгыда гарахам”, - гээд, сүүмхээ шэрэһээр, үүдэндэ дүтэлхэдэнь, жолоошон газетэеэ тарааха асуудалаар юушьеб лаблана. Гурбадахи дабхарһаа гэшхүүрээр гүйдэлөөрөө доошолбо. Баһал нэгэн тогтооно...

Ганса үдэшэ орой бэшэ, заримдаа үглөөгүүршье Бидструпай “колючка” болошомоор лэ байгаа юм... Энээниие Туяна Владимировна арһа мяхан дээрээ һайсал мэдэрһэн.

Үрэтэ ажалайнь түлөө үнэн шагнал мэтэ Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшын, эрдэмэй дид-докторой нэрэ зэргэнүүд хүндэтэйгөөр буужа ерэһэн бэзэ.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​