Ниигэм 8 jun 2021 287

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: харгыда болоһон ушарал

Дүрэ зураг буулгагша С.Ц.Балдуев Жаргал Галтаев жолоошониие Загарайн аймаг нэгэ үдэрэй командировкодо гараад ерэе гэжэ идхаба.

- Би ноёдто орохо сүлөөм үгы. Өөрөө даргада ороод, командировочно, бензинэй мүнгэ абаарайт, - гэбэ Жаргалынь.

Замдаа гарабад. Онохойһоо наашанхи бензоколонко хүрэнгүй, бензиниинь дууһашаба.

- Ай, халаг! – гэбэ Жаргал. – Бензоколонко хүрэхэбди гэжэ һанаһан байгааб. Мүнгэнтнай алим? Канистраа абаад һалирха болоо юм гү...

Харюудань харгын мүнгэ абаагүй (мартаһан байгаа юм гү?) Сергей Цынденовичынь кабинаһаа шууд һүрэжэ буугаад, харгы хүндэлэн гүйжэ гараад, дайралдаһан түрүүшын машина гараа үргэжэ тогтоогоод, городоо ябашаба.

Һалхитай харалган үдэр хармаандаа хопеэхэ мүнгэгүй, бензингүй үлэһэн Жаргал халаг хүхы боложо, аргынь арайханшье гэжэ оложо, редакцидаа ерэбэ ха. Коридороор монсогоножо ябаһан Сергей ахатаниие хараад, абаһаар энгэртэнь аһашахаар забдаба.

- Орхи, наһатай хүнөөр яахашниб, - гэжэ хүбүүд аргадахын һайгаар болюулһан, уушхаруулһан гэхэ.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​