Ниигэм 8 jun 2021 694

​Байгал далай шадар ойн харуулшад нарһан, хуша модонуудые тариба

© фото: РАЛХ

Байгал далайһаа нэгэ модоной зайда Байгалай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд нарһан, хуша модонуудые тариба.

«2015 ондо бүхы улас дэбисхэртэ шахуу түймэрнүүд соробхилоо. Байгал шадарай аймагта ойн түймэр гаража, эндэхи газар дэбисхэр ехэ хохидоо», - гэжэ Байгалай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд хэлэнэ.

Бүхыдөө хуша, нарһан модонуудай 700 сагдуул таригдаа.

«Эдэ залуу модонууд зайн галай һужаанууд дороһоо, түймэрһөө һэргылэмжын газар хахалһан дэбисхэрһээ малтагдажа абтаа. Эдэ модонууд шэнээр ургажа, хэдэн жэлэй үнгэргэхэдэ, энэ газарта үндэр ой бодоод байха гэжэ һананаб», - гэжэ Байгалай ойн ажахын ахамад ойн харуулшан Андрей Баранов хэлэбэ.

Ой модо тариха ажал «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Ой хамгаалга» гэһэн уласай түсэлэй шухала зорилгонуудай нэгэн болоно. Эдэ түсэлнүүд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын үүсхэлээр бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.  

Фото: РАЛХ