Ниигэм 9 jun 2021 479

Буряад Уласта Суулгын дасан арамнайлагдаха

Хэмжээ ябуулга нажарай дунда һарын 4-дэ үнгэрхэ  

Түгнын талын уудамда Суулгын дасан шэнээр баригдажа, нажарай дунда һарын 4-дэ арамнайлагдахань. Аяар 190 жэлэй үмэнэ баригдаһан түүхэтэй энэ дасан Зүблэлтэ засагай үедэ һандаргагдаһан юм.

Хори буряадуудай түрүүшын дасан түхэреэн Түгнын талада Зандин гэжэ нютагта бодхоогдоһон түүхэтэй. Энэл дасанһаа холо бэшэ оршоһон Сүүгэлэй дасан һэргээгдэжэ, жиндагуудаа хүлеэн абахаар бэлэн болобо. Зандин нютагта мүн лэ дуган дахинаа баригдажа, хэдэн жэлэй урда тээ арамнайлагдаа бэлэй. Суулгын дасанай барилга аяар 13 жэлэй туршада үргэлжэлөө. Нёдондо жэл барилгын талаар бүхы асуудалнуудые Зандинай дуган бариһан эдэбхитэнэй түрүүлэгшэ Дондок Дабажалсанов өөрынгөө мүр дээрэ даажа абаһан юм. Тэрэ оролдолго ехэтэй хүнэй һайгаар оройдоол жэлэй туршада барилгын ажалнууд дүүрэбэ гэжэ хэлэлтэй.

Хуушан дасанһаа оройдоо хоёр лэ ханань мүнөө болотор үлэһэн байна. Совет засагай үедэ Түгнын талада зэбсэгтэ хүсэнүүдэй сэрэгшэдэй һуралсал эмхидхэгдэдэг һэн. Тиигэжэ тэдэнэр үхэр буугаар, танкаар тэрэ дасан руу буудажа мэргэнээ элирүүлдэг байгаа. Хэды тэрэ томо буугай һомондо дайрагдабашье хоёр ханань үлэһэниинь гайхалтай. Нютагайхид тэрэнииень дайрангүй хүшөө болгон үлөөгөө. Ерээдүйн үетэн ямар сагта элинсэгүүднай ажаһуугааб гэжэ энээниие хараад ойлгожо байхал.

Харин мүнөө шэнэ дасанаа арамнайлхадаа, эмхидхэгшэд эмшэдэй үгэһэн заабарииень жэншэдгүй дүүргэжэ, бүхы эрилтэнүүдыень баримталан һайндэрөө үнгэргэхэ юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: А.Ян