Ниигэм 9 jun 2021 201

Буряад харбаашад – эрхимүүдэй тоодо

Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд Турцида үнгэргэгдэһэн Европын чемпионадта дүрбэн медаль абажа шадаһан байна

Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд Турцида үнгэргэгдэһэн Европын чемпионадта дүрбэн медаль абажа шадаһан байна. Тэдээн сооһоо буряад уг гарбалтай хүбүүд, басагад ялас гэмэ амжалта туйлаа гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Мүнөө жэлэй Европын мүрысөөндэ хэзээ хэзээнэйхиһээ олон хүн хабаадаһан байна. Юуб гэхэдэ, Олимпиин наадануудта хабаадахын түлөө шэлэн абалга эмхидхэгдээ. Энэ үйлэ хэрэгтэ тусхай үдэр гаргагдажа, оройдоол 8 хүн Токио ошохо эрхэдэ хүртэһэн байна. Тэдэнэй тоодо Ород гүрэнэй эрэшүүл ороогүйдэнь харамтай.

Буряадай мэдээжэ һоригшо Константин Эрдыниевэй хэлэһээр, Олимпиин наадануудта ошохо арга боломжо Парижда болохо Дэлхэйн Кубогай 3-дахи шатын үедэ тамиршадта олгогдохо.

- Эрэшүүлэймнай суглуулагдамал команда Турцида яһала һайн дүнгүүдые харуулаа. Теэд тэрэ дороо путёвко абажа шадаагүй. Тиимэшье харамтай бэшэ. Мүнөөнэй мүрысөөндэ нэгэ гүрэнэй ори ганса хүн лицензидэ хүртэхэ аргатай байгаа. Үшөө арга олгогдохо юм. Парижда командна тоосооной үедэ эрхимүүдэй тоодо орогшод Японой Олимпиадада хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ, - гэжэ Константин Эрдыниев мэдүүлнэ.

Үнэхөөрөөшье, эрэшүүлэй суглуулагдамал команда ялас гэмэ амжалта Европын чемпионадта туйлаа. Ганса буряад угтай хүбүүдһээ Ородой команда бүридхэгдөө. Командна тоосоондо Үбэр Байгалай хизаарай Галсан Базаржапов, Бэликто Цынгуев болон Буряадһаа уг гарбалтай Алдар Цыбикжапов гэгшэд шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

Хубиин тоосоондо Галсан Базаржапов финалда Испаниин түлөөлэгшэ Пабло Ача гээшэдэ шүүгдэжэ, шангай 2-дохи һуурида гараа.

Алдар Цыбикжапов хадаа Буряадаймнай мэдээжэ һур харбаашан, уласай “Наадан-Сурхарбаан” найр нааданай абарга мэргэн Олег Цыбикжаповай хүбүүн юм. Мүнөө жэлдэ тэрэ Москвада суута физкультурын РГУФКСМиТ гэжэ дээдэ һургуулиин магистратура дүүргэһэн байна. Ехэшүүлэй дунда Европын чемпионадта анха түрүүшынхиеэ хабаадаа. Хэды тиигэбэшье, тэрэ хоёр медаль абажа шадаа.

Командна микст тоосоондо Алдар Цыбикжапов болон Ростовско можын тамиршан Елена Осипова гэгшэд финалда Испаниин командые илажа, алтан медальда хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ Буряадаймнай Светлана Гомбоева Турцида ошоо. Дээрэ нэрлэгдэһэн Елена Осипова болон Свердловско можын Ксения Перова гэгшэд Ород гүрэниие түлөөлөө. Ородой эхэнэрнүүд үни заяанай Олимпиадада хабаадаха эрхэтэй болоод, һанаа амар Токиодо бэлдэнэ. Тус хэмжээ ябуулга бэлэдхэлгын шата гэжэ тоологдобошье, басагаднай бүхы шадалаа харуулжа шадаа. Түрүүшын шатада тэдэ Европын рекорд табиһан байна. Шэнэ рекорд 2000 очко болобо гээшэ. 2019 ондо Германиин гэшүүд 1996 очко оноһон байха юм. Мүн хубиин тоосоондо Елена Осипова Европын рекорд баһа харуулаа. Командна тоосоондо рекорд табигшад жолоогоо алдангүй һайнаар харбажа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Уласхоорондын федерациин гэрэл зурагууд