Ниигэм 9 jun 2021 749

​Анда нүхэдөө амаршалая!

© фото: liveinternet.ru

Мүнөөдэр, июниин 9-дэ, нүхэдэй уласхоорондын һайндэр тэмдэглэгдэдэг юм байна. Нүхэр гээшэ зарим ушарта түрэһэн аха, дүүһээ дүтэ байдаг гээд мэдээжэ. Үнэн нүхэсэлгэ гээшэ юунһээшье үнэтэй харилсаан. Ажабайдалай ямаршье орёо хүндэ байдалда ороод байбалшни, нүхэршни хэзээдэшье шамайе орхихогүй. Уйдхар гашуудалдашье мүн баясаха жаргаха сагай ерэхэдэ, үелһэн нүхэршни шамтай адли тэрэнииешни хубаалдаха.

“100 түхэригтэй байнхаар, 100 нүхэртэй байбал дээрэ” гэһэн оньһон үгэ ямаршье арадай дунда үргэнөөр таранхай. Тиимэһээ эгээл энэ үдэр үнэн нүхэдөө хани халуунаар амаршалыт! Һайханаар нүхэсыт! Хани нүхэдэй альган дулаан, зүрхэн халуун, нюдэн һаруул...

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: liveinternet.ru