Ниигэм 10 jun 2021 171

​Арьяа Баала бурханай хүрэг Буряадай Захааминай аймагта тодхожо эхилбэ

© фото: Буряад Уласай Захааминай аймагай захиргаан

Һаяын сагта Буряад Уласай Захааминай аймагта Ород гүрэн дотор эгээл томо Арьяа Баала бурханай хүрэг бодхоогдохо. Улаан Зураа нютагта барилгын ажал эхилээ. Захааминай аймагай захиргаанай мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, Санага нютаг уран зураашан-монументалист Юрий Мандаганов ерэнхэй. Тэрэ энэ түсэл дээрэ эхинһээнь хүдэлнэ гээд һануулнабди.

Тиихэжэ хүршэ нютагуудһаа һайн дурараа хүнүүд туһалсахаяа ерэнэ.

- Залуушуул, суг хамта һураһан нүхэд, ажалай коллективүүд, гэр бүлөөрөө хүнүүд ерэлсэжэ, буянтай хэрэгтэ хубитаяа оруулна. Хүрэгэй жэбэдэ абтахагүйн тула шэрдэлгын ажал ехэ наринаар ябуулагдана. Энэ ажал июниин 13-14-дэ дүүргэхээр түсэблэгдэнэ, - гэжэ буян үйлэдэлгын «Нэгэдэл» жасада тэмдэглэнэ.

Дэмбэрэлтэй хэрэгтэ хабаадалсыт гэжэ түсэлэй эмхидхэгшэд дуулгана.

Фото: Буряад Уласай Захааминай аймагай захиргаан