Ниигэм 10 jun 2021 738

«Номто» урилдаан найдал түрүүлнэ

Түрэл хэлэмнай - түшэг хэшэгнай

Һургуулиин наhа гүйсөөгүй хүүгэдэй «Номто» гэhэн мүрысөөндэ Буряад Уласай 15 аймагай, ниислэл хотын гурбан районой, хүршэ Усть-Ордын Буряад тойрогой 5 аймагай, хамта дээрээ 122 сэсэрлигэй 979 хүмүүжэмэл хабаадаhан байна.

Май hарын hүүлэй үдэрнүүдтэ энэ урилдаан холоhоо хүтэлэлгын (дистанционно) аргаар үнгэрөө. Мүрысөө эмхидхэгшэдэй нэгэн, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар түбэй мэргэжэлтэн, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор Оюна Александровна Забановада «Номто» урилдаанай гол илгаа, онсо шэнжэ тухай уншагшадтамнай хөөрэжэ үгыт гэжэ хандабабди.

- Урилдаанай урда тээ эмхидхэгшэд буряадаар хэлэжэ hургаhан видеоролигуудые бэлдээд, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ дамжуулаа hэн. Эдэ видеоролигуудые хараад, наадаха үедөө урилдаанай даабаринууд соо ушардаг үгэнүүд, холбоо үгэнүүд, мэдуүлэлнүүдтэй хүүгэд танилсаа, хэрэглэжэ, харюусажа hураа. Иимэ мэдэсэтэй болоhон багашуул мүрысөөндэ зоримгойгоор оролсоо ааб даа.

Мүрысөөнэй 42 даабари 4 түсэлөөр хубаараа: «Нааданхайнууд», «Минии бэе», «Минии бүлэ», «Хубсаhан».

Урилдаанай дүнгөөр согсолходо, хабаадагшад дунда зэргын дүн – 89,2% балл харуулаа. Харин 100 балл харуулжа шадаhан хүүгэдэй тоо 68 хүрэhэн байна.

Илагшадые элирүүлхэдээ, жюри тон түрүүн хэды саг соо үхибүүн бүхы даабаринуудые дүүргэжэ шадааб гэжэ хараhан байна. Хүсэд дүүргэлтын дунда зэргын саг 34 минута 56 секунда болоо.

Иимэ тоо, баримтанууд сэсэрлигүүдэй буряад хэлэнэй багшанарай, түрэлхидэй, урилдаа эмхидхэгшэдэй хамтын ажалай hайн үрэ дүн гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Жюриин гэшүүн, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид-доктор Оксана Александровна Дареева конкурсдо эрхимлэгшэд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ:

- Дундуур наhанай бүлэгтэ эрхимлэhэн хүүгэдэй, багшанарайнь нэрэ нэрлэе: Абида Эрдынеев, Яруунын аймагай Нарhата hууринай «Радуга» сэсэрлиг (Т.П.Седнева) – 1 hуури; Дамир Доксомов, Улаан-Үдын «Журавленок» сэсэрлиг (Д.В.Цыденжапова) – 2 hуури; Юмжана Прушенова, Түнхэнэй аймагай Аршаанай «Ручеек» сэсэрлиг (С-Д.С.Андыкова) – 3 hуури.

Улаан-Үдын Алина Власова, Арья Гомбоев, Ивалгын Арьяна Шадапова дэмжэлгын шанда хүртэбэ. Усть-Ордын тойрогой «Солнышко» сэсэрлигэй хүмүүжэмэл Санжита Лукина, Боохоной 1-дэхи сэсэрлигэй Люба Иванова, Ахын аймагай «Туяа» сэсэрлигэй Сэлмэг Иванова, Түнхэнэй Аршаанай Милана Данжеева, Захааминай Дүтэлүүрэй Адиса Чимитова, Түнхэнэй Шэмхын Айдар Шалданов гэгшэд тусхай шангуудта хүртэhэн байна.

Дээгүүр наhанай бүлэгтэ эрхимлэhэн хуүгэд, тэдэнэй багшанар гэбэл: Туяна Бамхаева, Захааминай аймагай «Солнышко» сэсэрлиг (Т.Д.Гармаева) – 1 hуури; Намжил Галтаев, Ивалгын аймагай Хойтобэе нютагай «Алтан Сэсэг» сэсэрлиг (Ж.С.Галтаева) – 2 hуури; Батор Содномов, Улаан-Үдын «Аленушка» сэсэрлиг (Г.Г.Дымчикова) – 3 hуури.

Саша Марактаев (Улаан-Үдэ), Арюна Жапова (Хяагтын Алтай), Дарима Аюрова (Хэжэнгэ) дэмжэлгын шанда хүртэбэ.

Дээгүүр наhанай бүлэгтэ мүрысөөндэ хабаадаhан 15 хүугэд тусхай шанда хүртөө гээд тэмдэглэе.

Һургуулида бэлэдхэлэй бүлэгтэ эрхим дүн харуулhан хүүгэдые, хүндэтэ багшанарыень нэрлэе: Хори тосхоной «Березка» сэсэрлигэй Светлана Чернецкая (Л.Н.Дугарова) – 1 hуури; Баргажан аймагай Уланай «Солнышко» сэсэрлигэй Руслан Белокопытов (А.Д.Эрдынеева) – 2 hуури; Хурамхаанай Бархан нютагай «Хараасгай» сэсэрлигэй Тамир Аюшиев (Г.Б-М.Базарова) -3 hуури.

София Цыремпилова (Аха), Саша Тубчинов (Кабанскын аймагай Корсаково), Аяна Намдакова (Зэдэ, Енхор) дэмжэлгын шангуудта хүртэбэ. Энэ бүлэгтэ хабаадажа, hайн дүн харуулhан 39 багашуулда тусхай шан барюулха тухай жюри шиидэhэн юм.

Хөөрэлдөөнэй түгэсхэлдэ О.А.Забанова Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түбэй зүгhөө, Түнхэнhөө гарбалтай зоной «Саяан» гэhэн региональна ниитын эмхиин зүгhөө «Номто» урилдаанда хабаадаhан бүхы хүүгэдэй түрэлхидтэ, сэсэрлигүүдэй багшанар болон хүмүүжүүлэгшэдтэ сэдьхэлэй халуун баяр хүргэбэ.

Буряад Уласай, Усть-Ордын тойрогой иимэ олон хүүгэдэй буряад хэлээр урилдаанда шармайн хабаадажа байhан ушар бидэ бултанай сэдьхэлдэ найдал түрүүлнэл даа.

Автор: Туяна САМБЯЛОВА