Ниигэм 11 jun 2021 293

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: «Заходите по одному»

“Буряад үнэнэй” сурбалжалагшад “Ажал гээшэ жаргал” гээд хаа-яа хэлэхэ дуратай бэлэй. Уран зохёолшо Цырен-Доржи Дамдинжапов 1958 ондо «Ажал гээшэ жаргал» гэһэн публицис согсолбори хэблүүлһэн юм. Магад, энэ үгэ тэрэ ушарһаа мэдээжэ болоһон байжа болоо.

Цырен-Доржи Жанабадараевич намтараа иигээд шоглоһон шэгтэйгээр хэлэдэг һэн ха: “Избачһаа министр хүрэтэр, хүдөө бэшэгшэһээ “Правда” сониной сурбалжалагша хүрэтэр, сомоной зүблэлэй секретарьһаа дипломат болотороо - минии зам иимэл юумэл даа”.

Партийна, зохёохы, ниитын шэглэлээр үрэ түгэсөөр хүдэлжэ, үндэр тушаалнуудые эзэлһэн, “Буряад-Монголой үнэн” сониной редактораар, Буряадай номой хэблэлэй директорээр хүдэлһэн. Энэ жэлэй сентябрь һарада Ц-Д.Ж.Дамдинжаповай түрэһөөр 110 жэлэй ой гүйсэхэнь.

Басаганиинь, Буряадай радиогой ветеран Эржена Цыреновна Гомбоева, аба тухайгаа халуун дулаанаар дурсадаг. Һая уулзахадаа, иигэжэ асуубаб:

- Абатнай Буряадай АССР-эй соёлой сайдай тушаалда баталамжа абахаяа СССР-эй Соёлой яаманда ошоо бэлэй. Тэндэ энеэдэтэй ушар болоһон гээд һая болотор аха захашуул хэлсэдэг һэн.

- Би өөрөө нэгэтэ хүнһөө дуулаад, абаһаа лаблан асуугаа һэм. Үнэн тиимэ ушар болоһон. Абамни Соёлой яаманай приёмнодо ороод, Буряад оронһоо Дамдинжапов Цырен-Доржи Жанабадараевич гэжэ секретарьтань дуулгаба. Басаган ябууд дундаа нэрэ уһыень бэшэжэ абаад, дарга ноёндоо мэдүүлхэеэ оробо. Һөөргөө гаража ерээд хэлэбэ:

- Пожалуйста, заходите по одному.

Нэрэ обогойнь дабхар ута байһан ушарһаа иимэ шогтой үзэгдэл болоһон.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​