Ниигэм 11 jun 2021 832

«Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов бүхэроссиин мүрысөөнэй жюридэ оробо

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай захирамжаар болон Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман тус мүрысөөн байгуулаа

Июниин 15-һаа 20 болотор Ярославль хотодо баледэй хатаршадай болон хатаршадай Бүхэроссиин мүрысөөнэй «Характерный и народно-сценический танец» гэһэн номинацида эрхимүүд элирүүлэгдэхэ. Ородой Холбоото Уласай соёлой ажаябуулагшад - Марий Эл Уласай соёлой сайд Константин Иванов, Хатарай ажаябуулагшадай уласхоорондын зүблэлэй нэгэдэхи вице-президент Сергей Усанов, Красноярскын оперо болон баледэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Бобров болон бусад жюриин гэшүүд болохо. Жюриин түрүүлэгшэ - Ородой Холбоото Уласай арадай артист Андрей Петров, мүрысөөнэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ - мэдээжэ балетмейстер Юрий Григорович.

Нэрэ солотой хүнүүдтэй хамта хатаршадай талаан бэлиг «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов сэгнэхэ.

«Мэдээжэ мэргэжэлтэдээр хамта жюриин гэшүүн болоһондоо, би ехэтэ омогорхоноб. Энэ мүрысөөндэ эрхим зүжэгшэд, хатаршад, постановщигууд сугларха. Дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха эрхим арга боломжо олгогдоно. Мэргэжэлтэ олониитын иимэ уулзалганууд ехэ хоморой ха юм», - Жаргал Жалсанов хэлэбэ.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ оюутад, хатарай эмхи зургаануудай хүдэлмэрилэгшэд, балетнэ студинуудай, театральна группануудай хабаадагшад оролсохо.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай захирамжаар болон Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман тус мүрысөөн байгуулаа гээд тэмдэглэлтэй. Хэмжээ ябуулга ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» эмхидхэнэ.  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман