Ниигэм 11 jun 2021 276

​Ажаһуугшадай тоо бүридхэл Буряад Уласта 2021 оной июль һарада эхилхэ

© фото: Бурятстат

Ажаһуугшадай тоо бүридхэл Буряад Уласта 2021 оной июль һарада холо оршодог нютагуудһаа ажал ябуулагдажа эхилхэ гэжэ Бурятстат дуулгана.

Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай хүгжэлтын яаманай 2021 оной мартын «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года» 129-дэхи зарлигаар Баргажанай болон Хойто Байгалай аймагуудта ажаһуугшадай тоо бүридхэл 2021 оной июль һарада эмхидхэгдэхэ.

Июль һарада ажаһуугшадай тоо бүридхэгшэд Баргажанай аймагай Катунь нютаг, Курбулик, Монахово, Святой нос, Ушканьи острова, Чивыркуй һууринуудта, Хойто Байгалай аймагта Давша һууринда ажал ябуулжа эхилхэ.

Буряадһаа гадуур Дагестан, Саха (Яхад) Уласуудта, Красноярска, Хабаровска хизаарта, Магаданска, Свердловско можодо ажаһуугшадай тоо бүридхэл эхилхэ.

Фото: Бурятстат