Ниигэм 11 jun 2021 639

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: «Хэн болохо аад, мүнгэ хиисхүүлнэб...»

Хэблэлэй байшангай ахамад бухгалтер Ц.Ц.Баторова зохёохы маяг һэдэбтэй бэлэй. Һургуулида һурахадаа, шүлэгүүдые бэшэдэг байһан. Гэбэшье багаһаа гол шуналынь ондоохон юм һэн. Мүнгэнтэй холбоотой.

- Абамнай түбэй, областиин олон сониндо захил хүүлэхэ. Уншажа дүүргэхынь тэшэ ядан хүлеэхэш. Одоош гартаа оруулхадаа, газетынгээ хуудаһануудые мүнгэнэй түхэлтэйгөөр хайшалхаб. Тоонуудыень бэшэхэб, зурахаб. Хуушан чемодан соо наринаар ябталан хээд, һэбшээ һалхитай болохыень хүлеэхэб. Тиин дүтынгөө добо дээрэ гаража, мүнгэеэ хиисхүүлдэг юм һэм, - гээд хөөрэхэ.

- Сэсэг, газаа һалхин буубал, – гэжэ хэн нэгэнэй хэлэбэл, һуга гүйн бодожо, газаашаа гарадаг һэм. - Хэн болохо аад лэ, энэ мүнгэ зуража хиисхүүлнэб.., - гэлдэхэ гэртэхимни.

“Бухгалтер, милый мой бухгалтер” болоол һэн, наһанайнгаа мэргэжэл олоходоо...Сонин, сэдхүүлнүүдэй, номуудай олоор хэблүүлэгдэжэ байха үедэ тудажа хүдэлөө. “Буряад үнэнэй” шэнэ сагай соло сууда Цэцэг Цыренжаповнагай хубита оролсоһон лэ юм.