Ниигэм 14 jun 2021 383

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Ба-то потом Мун-ку-ев!

“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшангай урдаа хараха дизайнер –верстальщик А.О.Батомункуев армиин албанда болоһон ушарые дабтан-дабтан дурсадаг юм:

- 1982 ондо Новокузнецкдэ алба хэжэ эхилээ һэм. Түрүүшын үдэр ерэн сасуу онгоошходо һууһан эхэнэртэ нэрэ уһаа хэлэжэ үгэбэбди. Минии ээлжээн болобо.

- Батомункуев Аркадий Осорович, - гэбэб.

- Фамиляа дахин хэлэгты, ойлгоногүйб, – гэбэ тэрэ эхэнэрни. - Батомункуев – гээд, тодоор хэлэбэб.

- Үе үеэрнь үшөө дахин...

- Бато потом Мун-ку-ев – гэжэ ойлгосотой байхын тула үе-үеэрнь амяарлан дабтан хэлэбэб.

Долоон хоног үнгэрһэнэй удаа фамилим Батопотомункуев болошоо ха юм гэжэ ойлгобоб. Заһаад бэшэхэ гэхэдэ, документнүүд хуу ябашаһан. Иигээд хоёр жэлэй туршада шэб шэнэ энэ фамиляар ябаха баатай болобоб. Стройбат хадаа хамаагүй юм һэн гү даа...

- Батопотомункуев!

– Я!

Новокузнецкын металлургическа комбинадта хүдэлөө һэмди. Албанһаа табигдаад хахад жэл болоод байхадам, армида ажаллаһанайм түлөөһэ мүнгэн ерэбэ. Батопотомункуевай нэрэ дээрэ. Эжым Надежда Иосифовна Тапханаева Суулгын һургуулиин директор байһан тула арга хургынь оложо, энэ мүнгэ почтоһоо абаа һэмди.

...Иимэ энеэдэтэй ушар зохёожо зобоһоной хэрэггүй, ажабайдал өөрөө жэгтэй зохёолшон ха юм.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​