Ниигэм 15 jun 2021 283

​Буряад Уласта COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ талаар нэмэлтэ хизаарлалтанууд абтаба

© фото: pixabay.com

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэржэ байһан сагта хүн зонтой ехээр харилсангүй, гэртээ үлэхыень уласай оперативна штабай суглаанда эпидемиологууд уряалба.

Шэнэ түхэлэй үбшэндэ нэрбэгдэһэн зон хүндөөр үбшэлнэ, тиимэһээ уласай эмнэлгын газарнуудта реанимационно һууринуудые байгуулха хэрэгтэй. Стационарнуудта эмнэлгэ гаража байһан хүнүүдэй 82 хубинь хүндөөр үбшэлнэ.

Июниин эхинһээ больницада ороһон үбшэнтэнэй тоо 3,4 дахин ехэ болоо. Тиимэһээ COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ талаар нэмэлтэ хизаарлалтанууд абтаба.

Июлиин 1 болотор парк, сквер болон олониитын газарнууд хаагдаба.

Июлиин 1 болотор нэмэлтэ һуралсалай эмхинүүд дистанционно аргаар ажалаа ябуулха. Бэеэ һоридог тамирай эмхинүүд ажалаа болюулба. Ганса уласай суглуулагдамал командын гэшүүд һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүдые сахин, һорилгоёо үргэлжэлүүлхэ. Июлиин 1 болотор бассейн, массаж хэдэг газарнууд, СПА-салонууд, соляринууд, аршаантай газарнууд хаагдаба. Парикмахерсканууд уридшалан бэшэжэ, һэргылэмжын хэмжээнүүдые сахин, ажалаа ябуулха.

Үхибүүд, залуушуулай олоор үбдэһэн ушарһаа худалдаа-наймаанай түбүүдтэ хуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй орохонь хизаарлагдаба. 65-һаа дээшэ наһатай зон гэрһээ гарангүй байхань шухала.

Ниитын унаада хүнүүдэй олоор суглархагүй талаар ажалаар хангагшадта ажалай гурим хубилгаха гэжэ дурадхагдаа.

Фото: pixabay.com