Ниигэм 16 jun 2021 614

“Мы – армия страны! Мы – армия народа!” гэһэн идхалгын поезд – Улаан-Үдэдэ

Сэрэг арадтаа дүтэ болоно

Июниин 12-то, Ород гүрэнэй байгуулагдаһан баяр ёһололой үдэр, Улаан-Үдэ хотодо “Мы – армия страны! Мы – армия народа!” гэһэн идхалгын поезд хүрэжэ ерэбэ.

2021 оной апрелиин 25-да тус поезд Москва хотоһоо ябажа эхилээ. Владивосток, Севастополь, Мурманск хотонуудта хүрэхэ түсэбтэй. Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто оршодог Буряад Уласай хоёр хотодо зогсоһон байна. Байгал-Амарай замаар ябажа, майн 29-дэ Северобайкальск хото хүрэжэ, ажаһуугшадыень баярлуулаа. Мүн июниин 12-то тэрэ Улаан-Үдэ хүрэжэ ерээ.

Ород гүрэнэй ажаһуугшадые, илангаяа залуу халааниие Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ, сэрэгэй албанда дурлуулха болон бусадшье олон тоото зорилготойгоор поезд 51 хото хүрэхэ юм.

Буряад Уласай ниислэлдэ поездые баяр ёһололой оршондо угтаһан байна. Перрон дээрэ дэлгэгдэһэн улаан хибэс дээгүүр хүндэтэ айлшад алхалан, угтажа байһан Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовые амаршалаа.

- Бүхы Ород гүрэнөөр ябажа байһан поезд арад зондо Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайе, Агууехэ Илалта абаһаар лэ һануулна. Мүнөө дэлхэй дээрэ боложо байһан муухай хёморолдоонууд тухай хөөрэнэ. Тиимэһээ маанадые хамгаалжа байһан сэрэгшэдые бүхыгөөрөө дэмжэжэ байха ёһотойбди, - гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлээ.

“Мы – армия страны! Мы – армия народа!” гэһэн поезд хэдэн вагонуудһаа бүридэнхэй. Гол һуури Ород гүрэнэй сэрэгэй түүхэдэ зорюулагдаһан вагон эзэлнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

1945 онһоо хойшо дэлхэй дээрэ олон тоото дайн дажар болоһон байна. Гүрэнүүдэй хүгжэжэ эхилхэдэ, атаархаһан заримашуул дайн дажар тэндэ һүйдхэжэ, “үнгэтэ хубисхал” гэжэ гоёор нэрлэнэ. Тиимэ гүрэнүүдтэ ямар оршон байдал тогтооб гэжэ гэрэл зурагууд гэршэлнэ. Жэшээлбэл, Сири гүрэндэ болоһон һүүлшын байлдаанууд тухай хөөрэнэ. Ородой сэрэгшэд тэндэһээ буудуулһан, бомбо дээрэ тэһэрһэн «Хаммер-1» болон «Пантера» техникэ асарһан байна. Хүн зон тэдэниие ехэ һонирхон харана.

Сэрэгтэ хэрэглэгдэдэг мүнөө үеын шэнэ оньһон техникэ олоной анхаралда дурадхагдаа. Т-90М танк, САУ “Коалиция-СВ” артиллериин комплекс болон бусад техникэ поезд дээрэ ашаатай ябана.

- Т-90М гэһэн түхэлэй танк - һүүлэй үеын техникэ. Бидэ өөһэдөө нюдөөрөө һаял хаража байнабди. Иигээд лэ сэрэгэймнай частьда хүрэжэ ерэхэ, - гэжэ танкова биатлоноор дэлхэйн чемпион Бато Цыдыпов хэлэнэ.

- Мүнөө 3-дахи класста ороһон Саян хүбүүмни нааданхайнуудай магазинда орохо дуратай. Нэгэ вагон соо томо сэрэгэй техникын, самолёдуудай македүүдые хараад, худалдажа абахамни гэжэ хэлээ. Иимэ нааданхай үшөө хараагүйб гэжэ зугаалхадань гайхааб. Эдэшни нааданхай бэшэ, Ородой сэрэгтэ хэрэглэгдэхэеэ байһан һүүлэй үеын оньһон техникын макет гэжэ тэндэ байһан нэгэ полковник ойлгуулаа. Ай, бурхан, эдэ бүгэдэ нэгэшье бү хэрэглэгдэг лэ, - гэжэ Чингис Эрдынеевич хөөрэнэ.

Багахан Саян нэгэ нааданхай абадаа абхуулжал һалаа. Юуб гэхэдэ, Ородой сэрэгэй тэмдэгүүдтэй нааданхайнууд, хубсаһа хунар худалдаанда олоор табигдаа. Мүн сэрэгшэдэй эдихэ хоол юрын хүнүүд туршаха аргатай байгаа.

“Үзэгдөөгүй дайсантай” тэмсэлгэ гэһэн сэрэгэй медицинын ажал харуулһан тусхай вагон һонирхол татамаар байгаа. Юуб гэхэдэ, коронавирус үбшэнэй һүжэрхэ үедэ сэрэгэй госпитальнууд хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэһэн ажаһуугшадые аргалһан байна бшуу. Ород гүрэн дотор 16 ковидай госпиталь сэрэгшэд бодхоожо, ашаглалда тушааһан байна. Сэрэгэй медицинын мэргэжэлтэд бэеэ яагаад аршалаад ябаха тухай олондо һануулжа байгаа. Тэдэ поездын зогсохо үедэ хүн зоной бэе махабад үзэжэ үрдеэ.

Ород гүрэн дотор хайшан гээд патриотическа хүмүүжүүлгэ ябуулагданаб гэжэ “ЮнАрмия” бүлгэмэй вагоной дэргэдэ мэдэжэ абахаар байгаа. Мүн сэрэгтэ алба хааха тухай идхалгын ажал перрон дээрэ эмхидхэгдээ.

- Ерэхэ һуралсалай жэлдэ “ЮнАрмия” бүлгэмэй гэшүүд болохо түсэбтэйб. Тиимэһээ поездын бүхы вагонуудта орожо гарааб, мэдээгүй, ойлгоогүй юумэеэ һонирхожо харааб. Манай Улаан-Үдэдэ хэдэн үдэр зогсоболнь, үдэр бүри ерэхэ һэм, - гэжэ 6-дахи классай Вадим хэлэнэ.

Идхалгын поезд хото городуудта оройдоол нэгэ үдэр зогсоно. Июниин 27-до Москва хүрөөд байха ёһотой.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов