Ниигэм 16 jun 2021 333

​Үбэр Байгалай хизаарай хонишод Ставропольско хизаарта үзэсхэлэндэ хабаадаа

© фото: stavregion.ru

Үбэр Байгалай хизаарай хонишод, тэрэ тоодо Агын тойрогой түлөөлэгшэд аяар холын Ставропольско хизаарта эмхидхэгдэһэн үүлтэртэ хонидой болон ямаануудай үзэсхэлэндэ хабаадаһан байна.

Ставрополь ошогшодой хэлэһээр, баруун можо, хизаарнуудта түхэреэн жэлдэ хони хэншье бэлшээнэгүй, хойноһооньшье харууһалнагүй. 6-7 һара болоод лэ, тэдэнээ мяхан болгожорхино. Тиимэһээ малай эмшэлэлгын албантай нягта харилсаа холбоотойгоор булта хүдэлнэ.

Үбэр Байгалай хизаарай хонишод ондоо регионуудта үдхэгдэдэг үүлтэртэ хонидые һонирхожо хараһан байна. Хонидойнгоо үүлтэрнүүдэй шуһа ходо һэлгэжэ байха хэрэгтэй гэжэ тэдэ адаглаа.

- Манай можодо мяха наймаалха талаар тааруу сэнгүүдые табибал, һайн бэлэй. Мүн хүдөөдэмнай шэнэ оньһон техникэ ехээр дуталдана. Жэшээлбэл, уһалуулгын соргонуудые татаха хэрэгтэй, - гэжэ үзэсхэлэндэ хабаадаһан Шойжит Тумурова хэлэнэ.

Хэды тиигэбэшье, Шойжит Тумуровагай хүтэлбэрилдэг Могойтын аймагай Хүһөөшэ сомоной дэргэдэхи “Гэрэл” гэһэн ажахы 2021 оной түл абалгын хаһада шалгараа. 2445 эхэ хонинһоо 2690 хурьган абтаа. Даргын наһанай нүхэр Баир Тумуров тон ехэ дүн харуулаа.

Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёвой мэдүүлһээр, бүхы дээрээ 136 мянган хурьган абтагдаа. Эгээл һайнаар Могойтын, Агын, Борзиин болон Ононой аймагуудта ажал ябуулагдаа. Тиигээд хонин ажахынуудта нооһо хайшалалгын ажал эхилхэнь гээшэ.

Могойтын аймагай захиргаанай сайтһаа

Фото: stavregion.ru