Ниигэм 16 jun 2021 1059

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Алтай, Дунгы, захагүй замбуулин

“Коронно” дуугаараа нүхэдэй дүхэриг шэмэглэдэг зомнай илгаатайхан лэ юм һэн.

Бэшэгүүдые бүридхэгшээр хүдэлдэг байһан, энэ жэл 85 наһаяа гүйсэһэн Е.Д.Раднаева һая захил хэдэг таһагта ерээд, коронно дуугаа манай гуйлтаар гүйсэдхэжэ уяруулаад ошобо. Гансахан дуугаараа.

Алтай Дунгыдаа нютагтайл хүм даа

Ангирынь ганганаха гоехон байн даа,

Алдартай, хайратай таанартайгаа

Аяглан һуухадам гоёхон байн даа.

Хүдэри Дунгыдаа нютагтай хүм даа

Хүхын донгодохо гоёхон байн даа,

Хүндэтэй, хайратай таанартайгаа

Хүхижэл һуухадам гоёхон байн даа.

Пурбожаб Нимаевич Нимаев, Иван Ринчиндоржиевич Очиров хоёр энэ дуунда голгүй дуратай, ямар нэгэн найрай үедэ Екатерина Доржиевнае дуулахыень баадхадаг байгаа.

Буряадай габьяата соелшон Г-Н.Ц.Гунзынов энэ дуу Екатерина Доржиевнаһаа һураад, хилын саагуур ябахадаа ото дуулаһан тухайгаа хөөрэдэг бэлэй. “Онсохон уянгань зүрхэ хайлуулна”, - гэдэг һэн.

- Ажал дээрэмнай ёһолол болоод, дуу дуулажа үгөөд ерээб, - гэжэ нүхэртөө – Василий Дугаржаповичта хэлэхэдэнь, тэрэнь эрилтэ табиба:

- Редакциин эрэшүүлэй урда дуулаа ха юмши. Минии урда дуула.

Екатерина Доржиевна тэрэ дары һайхан хубсаһаа үмдэбэ. “Байза, нүгөө коронкоёо дуулаха юм байна. Хоёр абанарайнгаа дурасхаалда”, - гээд шиидэбэ.

Забьяатай архиин хатууда

Заяа зүрхэм тэнсэнэгүйл даа,

Замбуулинай захагүйдэ

Заахан бурлааниинь тэнсэнэгүйл даа.

Ородой архиин хатууда

Улаан зүрхэм тэнсэнэгүйл даа,

Орон дэлхэйн захагүйдэ

Унаһан бором тэнсэнэгүйл даа.

Һамганайнгаа альгаа дэлгээн байжа, абьяастайгаар татахадань, Василий Дугаржапович эзэлүүдгүй нюдэеэ уһатуулба. “Хоёрдохи коронкош түрүүшынхиһээн үлүү гү даа...” гэбэ.

- Үлүү, дутуу гэжэ юу байха юм? Адли гоё, – гэнэ Екатерина Доржиевна. Захагүй замбуулинда дураяа мэдүүлхэдэ гоёл даа...

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​