Ниигэм 17 jun 2021 742

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» нааданда эрхимүүд хабаадаха

Тохёолдоод байһан орёо сагта бүгэдэ буряадуудые нэгэдүүлдэг «Алтаргана» найр наадамнай болохонь гү, али үгы гү гэжэ олон хүнүүд һанаата болошонхой

Тус хэмжээ ябуулга июлиин 30- 31-эй үдэрнүүдтэ Үбэр Байгалай хизаарай Ага нютагта үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. Хэды тиигэбэшье, Буряад Уласта бэлэдхэл үргэлжэлһөөр. Урилдаануудта шэлэн абалгын шата эмхидхэгдэнэ.

Соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, «Алтарганада» Буряад Уласай түлөөлэгшэд олоор хабаадаха түсэбтэй. Бүхы 15 зохёохы урилдаанда Улаан-Үдэ хотын болон аймагуудай эрхимүүд оролсохо гээшэ.

Июниин 16-да Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ уран дархашуулай үзэсхэлэн түгэсэхэнь. Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаһан уран гартанай олошоржо байһандань баярламаар. Юуб гэхэдэ, буряад угсаатанай хэдэн зуун жэлэй хугасаада нягтаар тахяад байһан заншалнууд бусажа байна гэхээр.

Уласай Арадай уран бүтээлэй түб, Соёлой яаманай эмхидхэһэн үзэсхэлэндэ 56 уран гартан 150 гаран бүтээлээ олоной анхаралда табяа.

12 үдэрэй туршада болоһон үзэсхэлэн харагшадые гайхуулаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Хабаадагшад модо отолжо һиилэнэ, түмэр дабтажа шудхана, һиилэнэ. Һайхан зүйлнүүдые үйһөөр хэдэг уран гартанай олон болоһые энэ үзэсхэлэн харуулаа. Булгайраар, арһаар, һэеыгээр, бүдөөр хэгдэһэн зүйлнүүд табигдаа. «Буряад зураг» шэглэлээр хүдэлдэг уран зураашадай бүтээлнүүд олон харагшадай анхарал татаа. Худалдажашье абаха дуратайшуул байгаа. Аяншалгын хүгжэжэ байха үедэ угсаатанай түхэл шэнжэтэй гарай бэлэгүүд түргөөр тарана.

Хэмжээ ябуулгын үедэ уран гартан хэдэн һургалгын хэшээлнүүдые эмхидхээ.

Үзэсхэлэндэ хабаадаһан уран гартан шэлэгдэһэн эрхим бүтээлнүүдээ «Алтаргана» нааданда дэлгэхэ. Эдэ үдэрнүүдтэ буряад уран зохёолоор шэлэн абалгын урилдаанууд үнгэргэгдэжэ эхилэнхэй. Үндэһэтэнэй номой сангай дэргэдэ үдэр бүри ямар бэ даа урилдаанай шата эмхидхэгдэнэ.

Июниин 10-да буряад шүлэгэй конкурс эмхидхэгдээ. Хоёр наһанай бүлэгтэ 23 мэдүүлгэ ороһон байна. Ехэнхи хабаадагшад шүлэгүүд соогоо соёлоо, ёһо заншалаа, түрэл хэлэеэ магтана. Мүн элинсэг хулинсагуудтаа, уг унгидаа мүрнүүдые зорюулһан шүлэгүүд үсөөн бэшэ байгаа.

Июниин 11-дэ эссе найруулгануудай конкурс үнгэргэгдөө. Эндэ 15 хүн хабаадаа гэжэ эмхидхэгшэд мэдүүлнэ. «Мүнөө сагай баатар», «Эрхэтэнэй уялга», «Би ба минии Эсэгэ орон» гэһэн темэнүүд дурадхагдаа. Үглөөдэр, июниин 17- до, буряад номуудай урилдаан үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Бүхы урилдаануудта шалгарһан хабаадагшадые урмашуулгын ёһолол июниин 18-да Үндэһэтэнэй номой сангай харалгын талмай дээрэ эмхидхэгдэхэ юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман