Ниигэм 17 jun 2021 689

Монголой Ехэ Наадам харагшадгүйгөөр үнгэргэгдэхэ

Монгол Уласай Засагай газарай абаһан шиидхэбэреэр энэ жэлэй Ехэ Наадам-2021 можо нютагуудаар хоригдобо, гансал Улаан-Баатар хотодо харагшадгүйгөөр үнгэргэгдэхэ

Монгол Уласай Засагай газарай абаһан шиидхэбэреэр энэ жэлэй Ехэ Наадам-2021 можо нютагуудаар хоригдобо, гансал Улаан-Баатар хотодо харагшадгүйгөөр үнгэргэгдэхэ. Монгол арадай зунай гол нааданда гаргашалагдаха мүнгыень хорото ханяадантай тэмсэхэ хэрэгтэ шэглүүлэгдэхэ.

Хэр угһаа хойшо монгол туургата арадуудые нэгэдүүлһэн Зунай Наадам үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрдэг бэлэй. Тэндэ бүгэдэ монголшууд сугларжа, хурдан солбоноо, мэргэн хёрхонуудаа, шамбай бүхэшүүлээ элирүүлдэг юм. Ямар монгол арад мори урилдаангүй һайндэрөө үнгэргэхэб даа? Тиимэһээ хурдан агтануудаа хэдэн һарын туршада һайн гэгшээр һорижо, элдэб утатай зайда урилдажа, түрүүлжэ ерэһэн морин эрдэнидээ соло дуудуулха.

Гүрэнэй удха шанартай энэ урилдаанда түрүүлжэ гараһан абарганууд бүхы Монгол орондоо тон мэдээжэ арадай баатар гэжэ хүндэлүүлдэг, үнэтэ шангуудта хүртэдэг гээшэ. Зунай нааданда гансашье малша арад суглардаг бэшэ, харин холо ойрын гадаада ороной айлшад зорюута хүрэжэ ерэдэг болонхой. Талын нүүдэлшэ арадай аһан ехэ дуратай энэ наадан хорюулагдаһаниинь голхоролтой даа. Ерэхэ жэлэй зун заатагүй энэ наадан заларха бэзэ гэжэ найдая.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Монцамэ