Ниигэм 17 jun 2021 734

«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: улаахан хасарыеш таалая, зэдэгэнээхэн!

«Буряад үнэн» соо шогууша зон хүдэлдэг, шогтой ушарнууд хэдышье болодог һэн...

Захааминһаа Александр Шагдуров зунай саг тухай зураглал эльгээгээд, тэрэнииень полосада тааруулан табижа байхадаа, шүүһэтэй улааханууд зэдэгэнээ (литературнаар гүлзөөргэнэ) амталха дуран эзэлүүдгүй хүрэбэ. Баруун хадынгаа ой соо ороод, нэгэ дороо бүхэли бидон түүжэрхидэг бэлэйбди.

Ээлжээтэ амаралтада гарахаяа байһан оператор-верстальщик И.А.Галтаеваһаа асуунаб:

- Баргажанаа ошохом гэнэш. Зэдэгэнэйн хаһа хэзээ бэлэй, жаргахашни гээбы.

- Юун зэдэгэнээеэ хэлэнэт? Манай нютагта ургадаггүй ха юм. Агния Цыдемпиловна Цыренова Үлэгшэндэмнай зэдэгэнээ дүүрэн юм гээд, ажалаа хэжэ һуутараа креслэдээ түшөөд, амаа таашаагша һэн. Сүсэгытэй холёод эдихэдэ, хэлээ таһа хазамаар амтатай гэхэ.

- Бүхэли Баргажан, Хурамхаанда зэдэгэнээ үгы гэжэ гү? Тиимэ юумэн байдаг юм гү?

- Ганса манда һэн гү даа, олон тээ ургадаггүй бэзэ.

Олон голой зонһоо бүридэдэг коллективэйнгээ зонһоо асуулта-шэнжэлгэ хэбэбди. Ирина Александровнагай хэлээшэнь үнэндөө зүйтэй байба.

Ага тойрогой Аргали нютаг тоонтотой, корректорээр, “Буряад үнэн”-Дүхэриг” сониной редакторай орлогшоор хүдэлһэн Д.Б.Гуродармаева:

- Манда үлзөөргэнэ гэжэ нэрэтэй. Үгы тооной гээ һаа, зүбшүү.

Яруунын аймагай Нарһата нютагһаа гарбалтай, сониной корректорээр бүхы наһаараа хүдэлһэн Т.Р.Дугданова:

- Гүлзөөргэнэ нэрэтэй. Урдандаа үсөөн тээ бии һэн бэзэ. Мүнөө хүн түүнэ гэжэ дуулдадаггүй.

Рекламна таһагай мэргэжэлтэн, “Буряад үнэн-Дүхэриг” сониной харюусалгата секретаряар анхандаа хүдэлһэн Хэжэнгын Ушхайта нютагай С.Б.Байминова, Сэлэнгын аймагай Тохой тоонтотой Н.Д.Бадмаринчинов гүлзөөргэнын (зэдэгэнын) хоморые баһал тэмдэглэбэ.

Зэдын аймагай басагад, “Бурятия” сониной оператор-верстальщигууд Е.Р.Дугарова, Л.С.Жигжитова:

- Манда гүбээлзэгэн, зарим тээ үбээлзэгэн гэдэг. Гол өөдөө элбэгээр ургадаг. Нютаг зон үбэлэй сагта эдихэеэ яһала нөөсэлжэ абадаг.

Корректор, Мухар-Шэбэрэй аймагай Хошуун-Үзүүрэй С.В.Дабаева, “Буряад үнэн” сониной харюусалгата секретарь, Хүсөөтын С.Э.Эрдынеева:

- Гүлзээргэнэ гэдэг манда үсөөн, дуулдаханьшье тэрэ...

Хяагтын Алтайһаа гарбалтай Е.Д.Раднаева:

- Зэдэгэнэ (захааминайхидал зэдэгэнээ бэшэ) амталха гэбэл, Хүгтэй хаанай, Шаазгай уулын үндэрлиг үбэр өөдэ зүдхэхэл хэрэгтэй. Тиимэ амар дүтэ үгы.

Хүн бүхэниинь Эрхүүгэй зэдэгэнээ тээшэ хургаараа зааба. Элбэгээр асаржа худалдадаг ха юм.

Набор хэдэг мэргэжэлтэн, Алайрай аймагай Д.Д.Зурбанова бүхы алдарыень даажа абаба. Харин манай Захааминайхи худалдаанда байдаггүй, аяа даангүй нялсайшадаг шэнжэтэй.

Түрэл һургуулиим багшанар хааяаниинь зэдэгэнэйн варени намдаа асардаг. Һайн даа, басагадни гэжэ һамбаашалан баярые хүргэһүү даа. Гүлзөөргэнэ, гүлзээргэнэ, үлзөөргэнэ, үвээлзэгэн, зэдэгэнэ, зэдэгэнээ... Яаһан һайхан нэрэтэй жэмэс бэ!

“Буряад үнэнэйхидэй” дүхэриг соо орожо, нэгэ үдэрэй зугаа үүсхэһэн хатан зэдэгэнээдээ доро дохижо, улаахан хасарыень һэмээхэн таалая. Харин зэдэгэнэйн үгы газарта адлирхуу шэнжэтэй малина, клубника таридаг, мүн байгаалиин хэшэг - мойһо, тибһэ, улаагана, алирһа, нэрһэеэ дурдая даа. Зулгы зумнай – урдамнай.

 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​