Ниигэм 21 jun 2021 302

​Буряадай Клюевка нютагта һургуулиин барилга үргэлжэлһөөр

© фото: Кабанск-инфо. 24/7

Буряад Уласай Кабанкын аймагай Клюевка нютагта «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ һургуули баригдана.

Аймагай засаг дарга Алексей Сокольников барилгын ажал шалгажа, дутуу дундануудыень элирүүлһэн байна. Тиихэдэ һургуулиин шэнэ байшанай ашаглалгада тушаагдаха болзорто онсо анхарал хандуулагдаа.

Хоёр дабхартай һуралсалай байша гурбан блогуудһаа бүридэхэ. Нэгэдэхи блогто эхин классуудай һургуули, 50 һууритай халуун хоол бэлдэхэ, бариха газар, эмнэлгын танхим, һуралсалай кабинедүүд, номой сан, рекреаци орохо. Хоёрдохи блогто - багшанарай танхим, мастерскойнууд, кулинариин таһаг. Гурбадахи блогто тамирай танхим байха.

 

Фото: Кабанск-инфо. 24/7