Ниигэм 21 jun 2021 318

​ «Вода России» гэһэн федеральна хэмжээ ябуулгада Буряад Улас хамтарба

© фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман

Байгаалиин нөөсэнүүдэй болон экологиин яаман «Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Сохранение уникальных водных объектов» гэһэн уласай түсэлэй хэмжээндэ гол мүрэнүүдэй, нуурнуудай эрье бог шоройһоо сэбэрлэхэ талаар жэл бүри хэмжээ ябуулга үнгэргэдэг. Энэ хэмжээ ябуулгада засагай газарай түлөөлэгшэд, волонтёрнууд, эко-эдэбхитэд болон ажаһуугшад эдэбхитэй хабаададаг. Тиигэжэ Северобайкальск хотодо үнгэргэгдэһэн "Вода России" гэһэн хэмжээ ябуулгада Байгалай эрьеһээ 10 кубометрһээ ехэ бог шорой суглуулагдаа. Байгаали хамгаалалгын хэмжээ ябуулгада 95 хүн хабаадаа.

«Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй "Сохранение уникальных водных объектов" гэһэн түсэл уһа голнуудые, нуурнуудые сэбэрлэжэ, экологическа байдал һайжаруулха, хүнүүдэй ажабайдалда болбосон түхэлтэй оршон байгуулха зорилготой байгуулагданхай.

Фото: Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман