Ниигэм 21 jun 2021 484

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: «Эрхүүгэйхидтэ дуратайб»

Эрхүүгэй гүрэнэй университет дүүргэһэн Ечигма Цыбенова (Галтаева) Усть-Ордагай Баяндай нютагта нүхэр басагандаа айлшалжа ошобо. Зал соонь һуугаад, басагад сай ууба. Хүшэгын саана орон соогоо хэбтэһэн хүгшөө үе-үе болоод лэ ёолоно. Тиин байтараа шагнаархаһандал абяагүй болобо.

- Хаанахи басагамши? Восточно гүш? – гээд, шангаханаар асууба.

- Агын.

- Агын хаанахи?

- Хүнхэрэй.

Амяа абажа ядаһандал арай ёохо байһан хүгшөө гэнтэ хүлеэгдээгүй эршэтэйгээр, һэрд байтар хүшэгээ сэлижэрхибэ.

- Юуеэ хэлэбэш? Хүнхэрэй!? –гээд хүлгэшэбэ.

Салигар сагаан шарайнь гайхал баяраар халишаба. Хүнэй иигэжэ хүхихыень Ечигма наһан соогоо анха түрүүшынхеэ хараһан ха. Энэ төөдэй залуу мэргэжэлтэн байхадаа, Хүнхэртэ хүдэлһэн байшоо. Түрүүлэгшэ Даша-Дондок Цыренович Цыреновһээ эхилээд лэ олон хүн тухай, тэрэ тоодо уран шүлэгшэ Шуя-Ханда Базарсадаева тухай асууба, үзэгдөө һанагдаагүйгөөр дэбэрбэ.

Нүхэр басаганиинь хэлэбэ:

- Гансахан ерэлгэнээрээ төөдэйемнай һэргээжэрхибэш. Ямар ехэ хүсэтэй, шадалтай хүмши.

- Нютаг нютагаар илгарал гээшэмнай хэндээшье хэрэггүй юумэн гэжэ тиихэдэл ойлгоо һэм. Эрхүүгэйхидтэ, жэшээлбэл, би аргагүй дуратайб. Хаана нэгэ тээ эрхүү аялга дуулажархибал, шэхэм өөрөө һэртыхэдэл гэдэг. Эдэмнай ондоонууд, ондоо яһатан шэнги, муу һанаагүй зон. Магад, муу һанахашье байгаа, теэд сүлөөгүйнүүд ха юм. Слишком деловые гэел даа. В переживания уходить некогда. Все вперед да вперед. Иимэ шэнжыень одоол сэгнэхээр лэ даа.

“Буряад үнэндөө” нилээн хүдэлһэн, мүнөө Буряадай радиогой редактор Ечигма Цымжитовнагай үнэн үгэ иимэл бэлэй.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​