Ниигэм 22 jun 2021 144

​Буряад Уласай Толгойлогшо болбосоролой сайдай нэгэдэхи орлогшые томилбо

© фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшын – эрдэм ухаанай болон мэргэжэнги болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшын тушаалда Наталья Сандакова томилогдобо. Тэрэ хадаа Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин болон хүтэлбэриин ехэ һургуулида ниигэмэй болон хүмүүжүүлгын талаар проректорээр ажаллажа байгаа. Тиихэдэ Наталья Сандакова Буряад Уласай Бүгээй арадай фронтын уласай штабай гурбан хүтэлбэрилэгшэнэрэй нэгэн юм.

Тушаалда томилхо тухай тогтоол Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов июниин 21-дэ абаһан байна. Энэ үдэрһөө Наталья Сандакова тушаалда оробо.

2021 оной март һарада энэ тушаалда хүдэлжэ байһан Галина Фомицкая наһанайнгаа амаралтада гаража, тушаал сүлөө болоһон байна.

Фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман