Ниигэм 22 jun 2021 335

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: телевиденидэ болоһон ушар

Буряад Уласай Президентын албанай хэблэлэй талаар комитедые толгойлогшоор хүдэлжэ байһан И.В.Смоляк Наһажаал зоной үдэртэй дашарамдуулан сурбалжалагшадые суглуулба ха. Амаршалһанай удаа ёһололой шэрээдэ сай уухые уриба.

- Миин бү һууя. Энеэдэтэй ушарнуудые һанаад хөөрэлдэе, - гэбэ Ирина Владимировна.

“Буряад үнэн” сониндо залуудаа машинисткээр хүдэлһэн, тэрэ үедэ Буряадай телевиденидэ режиссёроор хүдэлжэ байһан Т.Б.Цыренова (Хамаганова) иигэжэ хөөрэбэ:

- Сэхэ эфир бэшэ, дамжуулга бэшэгдэжэ байба. Буряад драмын театрай директор Ц.А.Балбаров театр тухайгаа хөөрэбэ. Хөөрөөндөө халашоод, яашье тогтохо янзагүй. Энэ үедэ дамжуулгын редактор Татьяна Ивановна Каширина ара талаһаань мүлхижэ ороод, директорэй үмдэнэйнь түрииһөө татаба ха. “Хүрөө, болоо” гэһэншүү. Тиихэдэнь Цырен Аюржанаевич:

- Погоди, погоди, еще не закончил, - гээд, оройдоошье убайлангүйгөөр саашань үргэлжэлүүлбэ.

Удаань энеэдэн гээшэ болоо һэн бэзэ.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​