Ниигэм 23 jun 2021 372

​Буряадаймнай сэрэгэй эмшэн Доржо Баторов гүрэнэй шагналда хүртэбэ

© фото: Доржо Баторовай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Буряадаймнай түрүү хүбүүдэй нэгэн, эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой гвардиин майор зэргэтэй сэрэгэй эмшэн Доржо Баторов «Заяа табисуур» («Призвание») гэһэн Ород гүрэнэй шагнал хайрада хүртэбэ.

Тэрэ «Сосновый бор» гэһэн хаамал түхэлэй сэрэгэй һууриндахи халдабарита үбшэнгүүдые аргалдаг түбэй ахамад врач болоно. COVID – 19 үбшэнэй ехээр таража эхилхэдэнь, 6 мянган дүрбэлжэн талмайтай, 60 үбшэнтэниие багтааха аргатай сэрэгэй госпиталь баригдаһан юм.

Энэ жэл 21-дэхиеэ үнгэргэгдэһэн шагнал барюулгын баяр ёһололдо сэрэгэй эмшэд болон барилгашад дэбжүүлэгдээ. Илгарһан зондо хүрэг барюулалгын һайндэртэ сугларһан зон тэдэниие хүл дээрээ зогсожо, халуун альга ташалгаар угтаһан байна.

Хүндэхэн сагай ерэхэдэ, богонихон болзорой туршада һүни үдэргүй ажаллажа, улас дотороо 30 шэб шэнэ эмнэлгын газар барилгашад бодхооһон байна. Эмшэднай хооһон талада шахуу эмнэлгын майхануудые татажа, тэрэ дороо үбшэнтэниие аргалжа байгаа, - гэжэ сэрэгэй эмнэлгын гол управлениин дарга Дмитрий Тришкин хэлэнэ.

Хоёрдохи жэлээ энэ муухай үбшэнтэй тэмсэжэ байһан эмшэдые иимэ үндэр шагнал хайрада хүртүүлһэниинь һайшаалтай. Харин тэдэнэй тоодо манай буряад хүбүүн, дээдэ гарай эмшэн Доржо Баторовай оролсоһондонь, нютагаархидынь амаргүй баяртай байна. Бурханһаа үгтэһэн бэлигээ, эсэшэ сусашагүйгөөр ном үзэжэ олоһон эрдэмээ хэрэглэн, үбшэнтэниие аргалха хэрэгтэ амжалта туйлажа ябахатнай болтогой!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Доржо Баторовай дурадхаһан гэрэл зурагууд