Ниигэм 23 jun 2021 386

​Буряадай Толгойлогшо Россиин эрдэмэй академиин Юрэнхылэгшэтэй хэлсээ баталба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Россиин эрдэмэй академиин Юрэнхылэгшэ Александр Сергеев хоёр хамтын хэлсээндэ гараа табижа баталаа. Энэ хэлсээгээр РАН-ай эрдэмтэдтэй Байгалай оршон байгаалиие сахин хамгаалха болон эрдэмэй туйлалтануудые эмнэлгын заншалта ба инновационно аргануудта хэрэглэлгэ болоно.

Мүн баһа мэргэжэлтэдые бэлдэхэ, грантнуудые зохёохо, эрдэм болбосоролой хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, Буряадай эрдэмтэдэй эрдэмэй шэнжэлэлгын хүдэлмэринүүдые ажабайдалда, экономикын элдэб һалбаринуудта нэбтэрүүлхэ хамтын ажалнууд хараалагданхай.

РАН-ай Юрэнхылэгшэ Александр Сергеевэй хэлэһээр, Россиин эрдэмэй академиин таһагай мэргэжэлтэд эмнэлгын болон экологическа талаар Байгал шадарай хизаарта хэрэглэхээр яһала туйлалтануудтай. РАН-ай эрдэмтэдые Буряадта хүгжэнги зүүн зүгэй заншалта эмнэлгэ ехэтэ һонирхуулна гэжэ академиин Юрэнхылэгшэ тэмдэглээ.

- Мүнөө үедэ байгаали хамгаалгын талаар асуудалнууд ехэ шухала, илангаяа Байгал шадарай хизаарнуудта хабаатай. Тэрэ тоодо экономико хүгжөөхэдөө, гэнтэ муудхахагүйгөөр аалиханаар дадхаажа, углеродгүйгөөр гү, али углеродно элшэ хүсые тон багаар хэрэглэхые оролдохо тухай хэлсэхэбди. Эмнэлгын талаар Буряадта нилээд ехэ шадабаритай ажал хэгдэнэ. Нэрлэхэдэ, ковид элирүүлхэ түрүүшын экспресс-тест, хэмэл арһан, заншалта эмнэлгэ гэхэ мэтэ болоно, - гэжэ Александр Сергеев хөөрөө.

Мүнөөдэрэй байдалаар, Россиин эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Байгалай эрдэмэй түб зүүн зүгэй заншалта эмнэлгын аргануудта үндэһэлжэ хэгдэһэн 58 зүйлтэй гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

- Эмэй зүйлнүүдтэ ородог манай эндэхи ургамалнуудаар Байгалай эрдэмэй түбтэ бүтээгдэһэн БАДууд үшөө ехэ арга боломжыемнай харуулна. Тиигэжэ эмдэ ородог хээрын ургамалнуудые түүжэ суглуулха асуудалнуудые шиидхэнэбди. БНЦ-дэ байһан рецептнүүдые хэрэглэжэ, эрдэмэй ажал, заншалта эмшэлэлгээр хэгдэһэндэл, дэлгүүрэй харилсаанда оруулха арга бэдэрнэдби. Мүн баһа Россиин эрдэмэй академиин Сибириин таһагта Байгал далайн экологиин шухала асуудалнуудые шиидхэхэдэмнай, илангаяа бузар уһанһаа хамгаалгада дэмжэжэ туһалһандань, ехэ баяр хүргэхэ байнаб. Энэ асуудал шиидхэхэдэмнай, эрдэмэй академиин нэрэ хүндэ гол үүргэ дүүргээ һэн, - гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлээ.

Россиин эрдэмэй академиин Сибириин таһагай Буряадай эрдэмэй түбэй эрдэмтэ хүтэлбэрилэгшэ Борис Базаров: «Уласнай Россиин эрдэмэй академитэй түрүүшынхиеэ хэлсээ баталба», - гэжэ нэмээ.

- Юундэ энэ хэрэгтэйб? Манай хүсэн түгэс Ород гүрэнэй эрдэмэй нэрэ хүндэдэ түшэжэ, можо хизаарнуудайнгаа хүсөөр Эхэ оромнай хүгжэхэ. Ганса фундаментальна эрдэм дэмжэхэ түлэбүүдые хараалха бэшэ, харин прикладной эрдэмэй ехэнхи хубиие дэмжэхэ хэрэгтэй. Тон шухалань гэхэдэ, Байгалай асуудалнуудһаа удхалан, Байгал шадархи газар дайдын баялиг ашаглаха болон Ородой зүүн зүгэй түбитэй саашанхи харилсаагаа үргэдхэлгые хараадаа абаха энэ үүсхэл Александр Михайлович дурадхаа. Манай анхарал тухай хэлэбэл, тэрэ тон тодорхой. Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай нэгэнтэ бэшэ хэлэһээр, Байгалай олон тоото асуудалнууд болоно. Шухалань - зүүн зүгэй эмнэлгын хүгжэлтэ гээшэ, - гэжэ Борис Базаров хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар