Ниигэм 23 jun 2021 291

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто «Сэбэр уһан» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Эрхүү можодо бэелүүлэгдэдэг гүрэнэй түсэлнүүд Усть-Ордын тойрогой холо ойрын нютагуудта хүрэнэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ эндэ “Сэбэр уһан” гэһэн түсэл һайнаар бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй.

Эрхүү можын Хуули зохёолгын суглаанай түрүүлэгшын орлогшо Кузьма Алдаровай хэлэһээр, бүхы Эрхүү можодо сэбэр уһанай бэрхэшээлтэй асуудал үнинэй табигдана. Гүрэнэй федеральна түсэлэй ашаар ерэхэ жэлнүүдтэ 200 мянга гаран ажаһуугшад сэбэр уһантай болохоор хараалагдана.

Һүүлэй жэлнүүдтэ уһа сэбэрлэлгын газар Баяндайн аймагта һэльбэн шэнэлэгдээ. Мүн тиихэдэ эндэ шэнэ уһанай соргонууд татагдаһан байна.

2021-2023 онуудта Баяндайн аймагай Покровко, Алайрай аймагай Забитуй һууринуудта уһа дамжуулгын станцинууд баригдахаар түсэблэгдэнэ. Гэхэтэй хамта, Оһын аймагай дүрбэн һууринда, Боохон тосхондо уһа дамжуулха соргонуудые тодхохо талаар түсэблэлгэ хэгдэжэ, гүрэнэй шалгалтада эльгээгдэхэ.

Источник: Эрхүү можын Засагай газарай сайт

Фото: pixabay.com