Ниигэм 23 jun 2021 472

​Зальбарха газар шэнээр гэрэлтээ

© фото: Закамна-инфо.24/7

Үргэл мүргэл ехэтэй Үндэр Баабайн субарга заһабарилагдаба. Захааминай аймаг ерэһэн айлшадые угтажа, бүхы харгыдань харалсажа байдаг юм Үндэр Баабай.

Даша-Гомон гэһэн субарга үнинэй заһабарилагдаагүй байгаа бшуу. Үлэгшэн һууринһаа уг гарбалтай “Буряадай габьяата агроном” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Пётр Санжиевич Очировай үри һадаһад, аха дүүнэр барилгын хэрэгсэлнүүдые абаһан байна. Үлэгшэн һууринайхид буянта хэрэгтэнь бүхыгөөрөө туһалаа.

Үлэгшэн һууринай сомон дарга Баир Очировай хэлэһээр, субаргые сагаадаад, шэрдээд орхихогүйш. Нэн түрүүн субаргые дүрбэн талаһаань шэнжэлжэ, бүгэдэ угалзануудайнь удха хараадаа абаха хэрэгтэй. Нэгэ бага угалзыень ондоо үнгэтэй болгоболшни, удхань тад ондоо болошохо юм. Тиимэһээ энэ ажал лама санаартанай ударидалга доро хэгдээ.

Хажуугаарнь нютагай эдэбхитэд Үндэр Баабайн дэбисхэрые бог шоройһоо сэбэрлэһэн байна. Ургажа байһан модонуудһаа үргэлгын хадагууд абагдаа. Юуб гэхэдэ, модоной һэргэлгэдэ бүд утаһанууд һаад ушаруулна.

Источник: Захааминай аймагай захиргаанай сайт

Фото: Закамна-инфо.24/7