Ниигэм 27 jun 2021 1221

Буряадай хүдэр шамбай хүбүүд

Июниин 27 – Залуушуулай үдэр

Хэдэн жэлэй урдахана Workout гэһэн шэглэл тон хүгжэжэ, энэ тамирай зүйлөөр тусхай һорилгошье хэгдэдэг болонхой. Хэзээдэшье үхибүүд газаа байһан турнигта бэе бэетэеэ урилдан аһалдадаг, бэеэ һоридог ааб даа. Энэмнай гансата хэдыхэн жэлэй урдахана бии болоһон спортын шэглэл бэшэ. Харин Интернедэй ехэ хүгжэжэ эхилхэдэ, хүүгэд видео буулгабари тараажа, өөһэд хоорондоо юу шадаха байһанаа хубаалдажа эхилээ. Тиигэжэ залуушуул бэе бэеынгээ дүршэл халан абажа, бэеэ туршана, үшөө өөрынгөө мэдэсэ шадабарияа мүн лэ буулгажа, олондо тараана. Манай Улаан-Үдэ хотодо гурбан жэлэй туршада Виталий Романов гэжэ нэрэтэй залуу хүбүүн тамирай клуб байгуулаад, дуратай зондо шадаха мэдэхэеэ дамжуулна, тэдэниие һорино. Тэрэ байгуулһан тамирай газартань хоёр һоригшод хүдэлнэ, тэдэнэй нэгэн - Кирилл Новокрещеных юм.

- Һургуулида һуража байхадаа, нүхэдөөрөө стадион дээрэ сугларжа, һорилго хэжэ эхилээбди. Тиихэдэ олон юумэ мэдэхэгүйш, гансал өөрынгөө туршалга дээрээ үндэһэлэн, энэ тэрэ юумэ хэхэ гэжэ оролдохош. Һүүлээрнь Интернет орожо, Ютуб сооһоо һорилгонуудые шэлэн абажа, өөрын хүсөөр бэеэ туршадаг болообди. Һүүлээрнь дээдэ һургуулида һурахадаа, сэрэгэй албанда ябахадаа, ходол бэеэ һорижо байгааб. Ажалда ороод хүдэлжэ байхадаа, ходол энээн руу ябагша һэм. Тиигэжэ ажалаа орхёод, гансал дуратай ажалаа хээд, үшөө тэрэнэйнгээ түлөө мүнгэ абаха байна гэжэ шиидээб (энеэнэ). Виталий нүхэрэйнгөө һоригшын ажал дурадхахадань арсаагүйб.

Өөрынгөө дуратай хэрэгые гол ажал болгоод ябахада, һайн гээшэ ааб даа. Хэзээ энэ ажалаймни саг барагдаха гээшэб, хэзээ дуратай газартаа ошожо, бэеэ һорихобиб гэжэ сагаа хаража байхагүйш.

Турнигта аһалдахада, бүхы бэедэ һайн бшуу. Нэн түрүүн шандааһа шангатай, шүрбэһэлиг һайхан бэетэй болохот. Бидэ һургуулида дунда ангиин һурагшад байхадаа, аха хүбүүдые һажаалдажа, турнигта хэһэн юумэнүүдыень дабтаха гэжэ оролдохош. Эгээл дүршэһэн хүбүүд “солнышко” эрьюулхэ даа, тэдэниие амаа ангайлгаад харахаш. Ябан ошон бидэ гартаа бүһэтэйгөөршье һаа, энэ “солнышко” гэдэгынь эрьюулжэ һураагша һэмди. Тиихэдэ ямаршье һоригшодгүй, өөһэдөө Workout гэһэн тамирай шэглэлээр бэеэ бэлдэдэг байгаалди даа. Манай сагта интернедэй байгаа болоболнь, бүришье шадалтай болоод ябаха һэмди.

Мүнөө Workoutants гэһэн һорилгын газарта хэрэгтэй бүхы юумэнүүд тодхоотой. Гансашье турнигта наадажа, аһалдажа һургана бэшэ, харин түмэр түдэгэ хэрэглэжэ байжа, бэеэ һориходо болоно. Һоригшод хүн бүхэндэнь тааруулжа, хэшээлнүүдые үгэнэ.

- Маанадта 10 наһатайһаа дээшэ зон ябадаг. Эхэнэрнүүдшье, эрэшүүлшье олоороо ерэдэг болонхой. Оршон сагай үедэ олон зон элүүр энхэ ябадал сахидаг, тамирай һорилго хэхэ гэжэ оролдодог болонхой. Энэнь ехэл һайшаалтай. Бэеэ нэгэшье дахин турнигта татажа шададаггүй зоной ерэхэдэ, һурганабди, дэмжэнэбди. Юрэдөө, бүхы юумэн хүнэй оролдолгоһоо болодог. Һарын дүнгөөр хэн ямар туйлалтада хүрөөб гэжэ ханын самбарта бэшээтэй байдаг. Хүн бүхэнэй хэмжүүр абтадаг, - гэжэ залуу һоригшо Кирилл үргэлжэлүүлнэ.

Хотодо ажаһуудаг хүн зондо, илангаяа ургажа ябаһан залуушуулда яһала һайн оршон байдал түхеэрэгдэбэшье, холын хүдөөдэ байһан хүүгэдтэ иимэ юумэнэй үгынь харамтай. Сэхыень хэлэхэдэ, хэрэгтэй залай, хэрэгсэлнүүдэй биишье һаань, хүүгэдтэ зааха багшанар үсөөн ха юм даа. Энэ талаар ажал хэгдэжэ байна гэжэ найдамаар даа.

- Би эндэ ерэһээр, жэлһээ үлүү боложо байнаб. Намда ехэл гоё байна. Һая ерээд байхадаа, оройдоол 5 дахин бэеэ татадаг һэм. Мүнөөдэртөө гансашье бэеэ оло дахин татадаг бэшэ, харин олон ондоо дүрэнүүдые хэрэглэжэ, элдэб юумэ харуулха аргатай болооб. Нэгэ-хоёр нүхэртэйгөө газаагаа наадагша бэлэйбди. Харин эндэ олон зонтой һорилгодо ябахада, хүхюутэй байна, шадаагүй юумэеэ хүнһөө һурахада болоно. Мүнөө холоһоо һорилгоёо хэнэбди. Багшамнай видеогоор заана, тиихэдэнь бидэ даабарииень дүүргэнэбди. Энэ үбшэн түргөөр дүүрэһэй даа, - гэжэ 9 –дэхи ангида һурадаг Бадма-Доржо хүбүүн зугаална.

Залуушуулай иигэжэ тамирай талаар бэеэ хүгжөөжэ байхадань, ехэл һайшаалтай даа. Үшөө олон хүбүүд, басагад тамирай ямарханшье шэглэлээр һорилго хэжэ ябаг лэ. Бултадаа мэдээжэ тамиршад болоошьегүй һаа, элүүр мэндэ бэетэй ябаха болоно бшуу.

Workout гэхэдээ, газаа хорёо соогоо гү, али амаралтын сэсэрлигтэ элдэб хэрэгсэлнүүдые хэрэглэжэ, бэеэ һорихо гэһэн удхатай болоно. Жэшээнь, турник, брус гэхэ мэтэ тамирай хэрэгсэлнүүдтэ аһалдажа, элдэб янзын арга хэрэглэжэ бэеэ һориходоо, тамирай энэ шэглэл баримталнабди.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Workoutants.uu